ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 34.236.216.93
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 101     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : การตลาด   คุณวุฒิ : ปริญญาเอก   สังกัด : สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
อัตตราเงินเดือน : 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 2 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ 18 ส.ค. 2562 เวลา 14:05:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางดารณี เกตุชมภู 18 ส.ค. 2562 เวลา 17:24:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507