ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 34.236.216.93
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 14 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์ 21 ส.ค. 2562 เวลา 11:59:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวชญาณิศา ลาภะ 21 ส.ค. 2562 เวลา 15:25:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายณรงค์ธร ดวงชัย 21 ส.ค. 2562 เวลา 20:18:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
4 นางสาวสุชาดา เฉลิมมุข 21 ส.ค. 2562 เวลา 22:55:06 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายภิญโญ สามานิตย์ 22 ส.ค. 2562 เวลา 13:52:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ประสบการณ์ทำงานไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
6 นางสาวปิยะนุช สอนพรม 22 ส.ค. 2562 เวลา 19:12:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาววนาลี อุตะพรม 23 ส.ค. 2562 เวลา 13:55:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาววชิรญาณ์ มีบุญ 27 ส.ค. 2562 เวลา 09:38:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
9 นายธนพล เพียพล 27 ส.ค. 2562 เวลา 14:28:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
10 นางสาวณัฎฐณิชา ภะวะ 27 ส.ค. 2562 เวลา 18:38:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
11 นายประวิทย์ สุขรัง 28 ส.ค. 2562 เวลา 08:30:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
12 นายโสภณ รินทราช 28 ส.ค. 2562 เวลา 09:50:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
13 นางสาวพัชรินทร์ เชื้อภักดี 29 ส.ค. 2562 เวลา 11:23:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นางสาวภัทรมน ไชยสุระ 29 ส.ค. 2562 เวลา 15:09:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507