ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 34.236.216.93
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 302     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 10 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวศศิกานต์ ดงงาม 21 ส.ค. 2562 เวลา 19:43:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวณัฐดาพร ชูวิชัย 22 ส.ค. 2562 เวลา 16:08:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
3 จ่าโทนครินทร์ นากรณ์ 22 ส.ค. 2562 เวลา 19:01:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านงานจัดหารายได้
4 นางสาวอัจฉริยา งอกวงษ์ 23 ส.ค. 2562 เวลา 10:00:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
5 นางสาวอนันตรา คำระกาย 23 ส.ค. 2562 เวลา 20:21:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ประสบการณ์ทำงานไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
6 ว่าที่ ร.ต.หญิงสาวิตรี หนันแป 25 ส.ค. 2562 เวลา 19:21:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
7 นายประวิทย์ สุขรัง 28 ส.ค. 2562 เวลา 08:30:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
8 นางสาวชนัฐกานต์ จงดี 29 ส.ค. 2562 เวลา 04:30:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
9 นางสาวรัชดาภรณ์ ชนะดิษฐ์ 29 ส.ค. 2562 เวลา 19:07:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
10 นางสาวนพคุณ ขันบันจง 31 ส.ค. 2562 เวลา 03:12:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507