ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 34.236.216.93
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักวิทยบริการ
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 35 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวพัชริญาภรณ์ พัชรปุณยาภรณ์ 21 ส.ค. 2562 เวลา 13:49:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายชาติชาย ชนะเคน 22 ส.ค. 2562 เวลา 10:35:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
3 นายกฤษฎา สิงห์เงา 22 ส.ค. 2562 เวลา 14:31:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวชนากานต์ ขันธรรม 22 ส.ค. 2562 เวลา 16:15:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวเกศรินทร์ ลินโพธิ์ศาล 22 ส.ค. 2562 เวลา 16:23:21 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นางสาวนุชจรี สีหานาม 22 ส.ค. 2562 เวลา 21:07:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาววาสนา คำสงค์ 23 ส.ค. 2562 เวลา 08:53:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายโกศล สุธรรม 23 ส.ค. 2562 เวลา 09:03:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
9 นางสาวกุลนิตย์ เคนศรี 23 ส.ค. 2562 เวลา 09:31:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวศิริพร ทองรอบ 23 ส.ค. 2562 เวลา 10:05:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
11 นายการัณยภาส ยาคำ 23 ส.ค. 2562 เวลา 11:03:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
12 นางสาวสมหฤทัย สุวรรณ 23 ส.ค. 2562 เวลา 11:26:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นางสาวพัทรศยา วรรณวัตร 23 ส.ค. 2562 เวลา 15:27:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
14 นายภานุวัฒน์ สมศรี 24 ส.ค. 2562 เวลา 11:51:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
15 นางสาวหทัยรัตน์ หล่มภูเขียว 24 ส.ค. 2562 เวลา 13:32:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
16 นายพัฒนธีร์ บุดดา 25 ส.ค. 2562 เวลา 15:32:17 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
17 นางสาวมนทกานติ จันทร์ไตรรัตน์ 26 ส.ค. 2562 เวลา 09:40:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
18 นางสาวธนารักษ์ โคตรภู 26 ส.ค. 2562 เวลา 10:41:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
19 นางสาวสุภัค ดีเหมือน 26 ส.ค. 2562 เวลา 13:50:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นางสาวสุภาวิณี ฤทธิธาดา 26 ส.ค. 2562 เวลา 21:35:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
21 นายนิวัต ศลศิลป์ชัย 26 ส.ค. 2562 เวลา 23:04:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
22 นางสาวอนุธิดา ศรีภิรมย์ 27 ส.ค. 2562 เวลา 22:11:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
23 นายประวิทย์ สุขรัง 28 ส.ค. 2562 เวลา 08:29:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
24 นายเสกสรรค์ พรมศักดิ์ 28 ส.ค. 2562 เวลา 15:04:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
25 นางสาวชนัฐกานต์ จงดี 29 ส.ค. 2562 เวลา 04:35:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
26 นางสาวอริศา สุริโย 29 ส.ค. 2562 เวลา 16:09:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
27 นางสาวกาญจนา ปลาน้อย 31 ส.ค. 2562 เวลา 12:41:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
28 นางสาวศิรดา อัคศรี 02 ก.ย. 2562 เวลา 14:43:14 น. ชำระแล้ว ผ่าน
29 นางสาวจิราภรณ์ เวฬุวนารักษ์ 02 ก.ย. 2562 เวลา 15:00:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
30 นางสาวอารีญา ใจตรง 02 ก.ย. 2562 เวลา 20:51:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
31 นางสาวจิรนันท์ ปัญญารัตนวงค์ 03 ก.ย. 2562 เวลา 13:32:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
32 นางสาววิภาดา โพธิราช 03 ก.ย. 2562 เวลา 14:53:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
33 นางสาวเนตรชนก ไชยฮะนิจ 04 ก.ย. 2562 เวลา 19:44:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
34 นางสาวณิชาดา อินทร์ช้าง 06 ก.ย. 2562 เวลา 10:00:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
35 นางสาวกวิสรา ศรีนาค 06 ก.ย. 2562 เวลา 21:24:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507