ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 8 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 102     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : วิศวกรรมโลจิสติกส์   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 2 คน   จำนวนผู้สมัคร : 12 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวนภัสวรรณ คุ้มครอง 18 ก.พ. 2563 เวลา 14:40:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.ตรีไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร่,ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
2 นายชัชวาลย์ รัตนอักษรศิลป์ 19 ก.พ. 2563 เวลา 15:36:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายบุญสิน นาดอนดู่ 19 ก.พ. 2563 เวลา 20:15:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวขนิษฐา หน่อแก้ว 20 ก.พ. 2563 เวลา 12:27:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.ตรีไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร่
5 นายเมธาวุฒิ สีหามาตย์ 21 ก.พ. 2563 เวลา 17:30:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายกิตติพงษ์ ถาวงษ์กลาง 25 ก.พ. 2563 เวลา 14:29:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร่,ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
7 นายธรรมนิตย์ พนมศักดิ์ 26 ก.พ. 2563 เวลา 08:49:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.ตรีไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเกิน 2 ปี
8 นายพรณรงค์ เลื่อนเพ็ชร 26 ก.พ. 2563 เวลา 23:00:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
9 นายอธิพงษ์ อามาตย์สมบัติ 27 ก.พ. 2563 เวลา 12:11:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.ตรีไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร่,ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
10 นายกานต์ มูลศรี 28 ก.พ. 2563 เวลา 08:59:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 1111 11 28 ก.พ. 2563 เวลา 16:01:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร่,ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
12 นางสาววราภรณ์ วโรรส 29 ก.พ. 2563 เวลา 19:03:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507