ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 103     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 4 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายรัฐพงษ์ โป้เคน 18 ก.พ. 2563 เวลา 11:06:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายสาครินทร์ หาบุศย์ 18 ก.พ. 2563 เวลา 21:28:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ,ไม่ชำระค่าสมัคร
3 นายชยกร สัตย์ซื่อ 19 ก.พ. 2563 เวลา 11:22:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คณวุฒิป.โทไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
4 ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร 28 ก.พ. 2563 เวลา 13:09:48 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507