ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักวิทยบริการ
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 28 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวฤดี สุมามาลย์ 18 ก.พ. 2563 เวลา 09:52:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
2 นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 18 ก.พ. 2563 เวลา 10:10:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ 18 ก.พ. 2563 เวลา 10:39:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
4 นางสาวสุชาวิณี สนองผัน 18 ก.พ. 2563 เวลา 10:41:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายสฤษฎิ์ พินิจจิตรสมุทร 18 ก.พ. 2563 เวลา 13:04:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
6 นายศักดินันท์ พลหาราช 18 ก.พ. 2563 เวลา 13:13:03 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางศศิวิมล อรรคศรีวร 18 ก.พ. 2563 เวลา 14:06:03 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายนพณัฐ เรืองสิทธิ์ 18 ก.พ. 2563 เวลา 15:08:39 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์ 18 ก.พ. 2563 เวลา 16:46:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวยุพารัตน์ ลอยดี 19 ก.พ. 2563 เวลา 09:22:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวปภัสรา ราชบุญเรือง 19 ก.พ. 2563 เวลา 10:06:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
12 นางสาวพัชธิตา พลหาราช 19 ก.พ. 2563 เวลา 13:07:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
13 นางสาวณิชาดา อินทร์ช้าง 19 ก.พ. 2563 เวลา 13:15:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
14 นางสาวสุภาวิณี ฤทธิธาดา 19 ก.พ. 2563 เวลา 21:36:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นายแมนนิมิตร โพธิ์หล่าม 21 ก.พ. 2563 เวลา 09:20:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นายศุภสิทธิ์ สุวรรณ์ 22 ก.พ. 2563 เวลา 03:14:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
17 นายวันเฉลิม เปาวะนา 23 ก.พ. 2563 เวลา 13:46:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
18 นายเทวฤทธิ์ คุณปัญญา 24 ก.พ. 2563 เวลา 13:15:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
19 นางสาวพรพิมล จันทร์นันต์ 25 ก.พ. 2563 เวลา 10:40:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
20 นายธีรพงษ์ อาษาวัง 26 ก.พ. 2563 เวลา 09:29:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นายนิรุตติ์ ประเสริฐสังข์ 26 ก.พ. 2563 เวลา 10:13:27 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นางสาวณัฏฐพร สุพรม 26 ก.พ. 2563 เวลา 10:24:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
23 นางสาวกมลลักษณ์ แฝงจันทร์ 26 ก.พ. 2563 เวลา 20:52:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
24 นายสกุลศักดิ์ มัยวงค์ 27 ก.พ. 2563 เวลา 15:29:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 ว่าที่ร้อยตรีธีระวุฒิ สุวรรณทา 27 ก.พ. 2563 เวลา 21:44:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
26 นางสาวปวรรณา แสนหล้า 28 ก.พ. 2563 เวลา 13:32:21 น. ชำระแล้ว ผ่าน
27 นายกฤษฎา สิงห์เงา 29 ก.พ. 2563 เวลา 17:44:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
28 นายภานุพงศ์ สานุศิษย์ 29 ก.พ. 2563 เวลา 18:26:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507