ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 5 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 401     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 26 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวชนากานต์ ขันธรรม 17 ก.พ. 2563 เวลา 16:15:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวปาริฉัตร ไชยเชษฐ์ 17 ก.พ. 2563 เวลา 16:54:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวเกศรินทร์ ลินโพธิ์ศาล 18 ก.พ. 2563 เวลา 08:38:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวฤดี สุมามาลย์ 18 ก.พ. 2563 เวลา 09:52:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
5 นางสาววาสนา คำสงค์ 18 ก.พ. 2563 เวลา 11:06:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายศราวุฒิ ด้วงเบ้า 18 ก.พ. 2563 เวลา 12:20:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
7 นางสาวหทัยรัตน์ หล่มภูเขียว 18 ก.พ. 2563 เวลา 13:36:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายการัณยภาส ยาคำ 18 ก.พ. 2563 เวลา 14:03:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นายเสกสรรค์ พรมศักดิ์ 18 ก.พ. 2563 เวลา 14:07:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
10 นางสาวศิริพร ทองรอบ 18 ก.พ. 2563 เวลา 14:08:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวจันทกานต์ พันเลียว 18 ก.พ. 2563 เวลา 16:36:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นายนิวัต ศลศิลป์ชัย 18 ก.พ. 2563 เวลา 17:03:37 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นายเปรมดนัย ชัยบุตร 18 ก.พ. 2563 เวลา 18:47:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
14 นางสาวจิราภรณ์ ดวงใจ 18 ก.พ. 2563 เวลา 20:19:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
15 นางสาวยุพารัตน์ ลอยดี 19 ก.พ. 2563 เวลา 09:25:09 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นางสาวสมหฤทัย สุวรรณ 19 ก.พ. 2563 เวลา 13:52:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
17 นางสาวกานต์สิริ เทพมาลัย 19 ก.พ. 2563 เวลา 14:48:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
18 นางสาวชญานี ผิวงบุญเรือง 19 ก.พ. 2563 เวลา 14:58:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
19 นางสาวนฤมล มูลชะนาม 19 ก.พ. 2563 เวลา 15:46:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
20 นายนรชัย คำบุญมา 20 ก.พ. 2563 เวลา 13:55:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
21 นางสาวจิดาภา โถทอง 23 ก.พ. 2563 เวลา 18:25:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นายประวิทย์ สุขรัง 24 ก.พ. 2563 เวลา 09:48:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
23 นายชัยณรงค์ศักดิ์ ชิดทอง 24 ก.พ. 2563 เวลา 16:35:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นางสาวหฤทัย ประยงค์หอม 25 ก.พ. 2563 เวลา 11:45:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นางสาวเนตรชนก ไชยฮะนิจ 27 ก.พ. 2563 เวลา 16:29:37 น. ชำระแล้ว ผ่าน
26 นางสาวบุษรากร เหง้าเมืองกลาง 29 ก.พ. 2563 เวลา 10:58:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507