ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา)   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 24 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายอำพล บุญพินิช 30 ก.ย. 2563 เวลา 21:03:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายชัชวาลย์ อินทะเสย์ 01 ต.ค. 2563 เวลา 09:56:18 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร 01 ต.ค. 2563 เวลา 10:23:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวนลินภัสร์ บัวชุม 01 ต.ค. 2563 เวลา 11:12:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวเพ็ญพิชญา ปิดตะ 01 ต.ค. 2563 เวลา 11:22:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน,ใบรับรองแพทย์เกิน6เดือน
6 นางสาวสุราลักษณ์ บุตรโท 01 ต.ค. 2563 เวลา 15:13:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์ 02 ต.ค. 2563 เวลา 10:05:14 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาวชไมพร ไกยสิทธิ์ 02 ต.ค. 2563 เวลา 13:39:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสาวศุภรัตน์ อิงอาจ 05 ต.ค. 2563 เวลา 09:04:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางบุณยนุช มูลมาตร 05 ต.ค. 2563 เวลา 09:28:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวธนพร วรรณเสน 05 ต.ค. 2563 เวลา 11:27:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่า 3 ปี
12 ว่าที่ร้อยตรีธีระวุฒิ สุวรรณทา 05 ต.ค. 2563 เวลา 12:07:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน,ไม่มีใบรับรองแพทย์
13 นางสาวศิริภรณ์ โสมาลีย์ 06 ต.ค. 2563 เวลา 09:18:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นายสิทธิพงษ์ ยกชู 07 ต.ค. 2563 เวลา 09:26:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
15 นายชัยยงค์ สำโรง 07 ต.ค. 2563 เวลา 14:24:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน,ใบรับรองแพทย์เกิน6เดือน
16 นายศุภวัฒน์ นามปัญญา 08 ต.ค. 2563 เวลา 15:21:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
17 นางสาวสุธาวัลย์ โกพลรัตน์ 08 ต.ค. 2563 เวลา 23:50:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
18 นางสาวมะลิวัลย์ สิงห์เสือ 09 ต.ค. 2563 เวลา 08:49:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
19 นางสาวอุไรวรรณ รักษากุล 09 ต.ค. 2563 เวลา 11:01:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามข้อ2.,ไม่มีใบรับรองแพทย์
20 นายเอกรัตน์ มาตรทอง 11 ต.ค. 2563 เวลา 09:28:27 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นายสิทธิชัย โกพลรัตน์ 13 ต.ค. 2563 เวลา 13:19:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ประสบการณ์ทำงาานในสถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่า3ปี
22 นางสาวพัชรี โสภากุล 14 ต.ค. 2563 เวลา 10:12:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
23 นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒน์พงษ์ 14 ต.ค. 2563 เวลา 11:04:06 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นางสาวจริยา ปราบมีชัย 15 ต.ค. 2563 เวลา 13:14:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ประสบการณ์ทำงาานในสถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่า3ปี

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507