ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 102     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : ภาษาอังกฤษ   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 7 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวกมลรัตน์ กองจันทร์ 19 มี.ค. 2563 เวลา 00:42:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีวุฒิป.โท,ไม่มีผลงานทางวิชาการตามข้อ3.,ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ,ไม่ชำระค่าสมัคร
2 นางสาวปิติญา สุธีรพันธุ์ 19 มี.ค. 2563 เวลา 11:46:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีผลงานทางวิชาการตามข้อ3.
3 นายณัฐชาติ ต้องเดช 19 มี.ค. 2563 เวลา 13:09:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีผลงานทางวิชาการตามข้อ3.
4 นายกฤษฎา โพธิ์ชัยรัตน์ 01 เม.ย. 2563 เวลา 16:45:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
5 นางสาววรรณลักษณ์ แก้วบัวสา 01 เม.ย. 2563 เวลา 19:14:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีผลงานทางวิชาการตามข้อ3.,ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ
6 นางสาวอิชยา กองไชย 03 เม.ย. 2563 เวลา 10:32:06 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาววชิรญาณ์ บังคะดารา 05 เม.ย. 2563 เวลา 14:06:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษาป.โท,ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ,ไม่มีผลงานทางวิชาการตามข้อ3.

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507