ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 102     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : ไฟฟ้ากำลัง   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 4 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายเจษฎา สารสุข 01 เม.ย. 2563 เวลา 08:47:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คะแนนภาษาอังกฤษเกิน2ปี
2 นายประจักษ์ บุญภักดี 02 เม.ย. 2563 เวลา 12:28:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด
3 นายสิทธิโชค แก้วอุ่นเรือน 03 เม.ย. 2563 เวลา 12:35:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ,ไม่ชำระค่าสมัคร
4 นายธนดล รัตนวงศ์ 03 เม.ย. 2563 เวลา 20:23:17 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คะแนนภาษาอังกฤษเกิน2ปี

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507