ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 7 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานบริการวิชาการและวิจัย)   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 26 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร 20 เม.ย. 2563 เวลา 17:07:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายอำพล บุญพินิช 20 เม.ย. 2563 เวลา 20:02:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีใบรับรองแพทย์
3 นางสาวชนิกา ศิริวัฒน์ 20 เม.ย. 2563 เวลา 21:46:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามข้อ 2
4 นางสาวพัตต์วราภรณ์ อุดรสรรพ์ 21 เม.ย. 2563 เวลา 02:05:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวสุจิตรา แสงจันดา 21 เม.ย. 2563 เวลา 12:54:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นางสาวนลินภัสร์ บัวชุม 21 เม.ย. 2563 เวลา 13:10:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ และใบรับรองแพทย์อายุเกิน 6 เดือน
7 นายวรวรรษ บวรภัทรจาริน 21 เม.ย. 2563 เวลา 17:23:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาวอนุธิดา ศรีภิรมย์ 23 เม.ย. 2563 เวลา 14:06:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
9 นายศรายุทธ เมาฬี 23 เม.ย. 2563 เวลา 17:13:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวณัฏฐพร สุพรม 24 เม.ย. 2563 เวลา 12:23:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ และไม่แนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามข้อ 2
11 นางสาวจีรวรรณ คำวาริห์ 25 เม.ย. 2563 เวลา 17:34:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามข้อ 2 และใบรับรองแพทย์อายุเกิน 6 เดือน
12 นางสาวศุภรัตน์ อิงอาจ 27 เม.ย. 2563 เวลา 12:58:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นางสาวชไมพร ไกยสิทธิ์ 27 เม.ย. 2563 เวลา 23:07:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงามตามข้อ2 และใบรับรองแพทย์อายุเกิน 6 เดือน
14 นายภิญโญ สามานิตย์ 28 เม.ย. 2563 เวลา 10:10:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามข้อ 2
15 ว่าที่ ร.ต.อัครพล ภูมี 28 เม.ย. 2563 เวลา 11:14:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นางสาวทิพย์ธิดา อัคคะประสา 28 เม.ย. 2563 เวลา 16:15:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามข้อ 2
17 นางสาวกนกอร เก่งปรีชา 28 เม.ย. 2563 เวลา 17:20:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามข้อ 2
18 นางสาวเมลาสิณี เล้าสุวรรณ 28 เม.ย. 2563 เวลา 21:20:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามข้อ 2
19 นายชัชวาลย์ อินทะเสย์ 29 เม.ย. 2563 เวลา 11:39:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร 29 เม.ย. 2563 เวลา 14:10:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นางบุณยนุช มูลมาตร 29 เม.ย. 2563 เวลา 14:25:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นายณัชประพันธ์ จุตินิมิตรชัย 30 เม.ย. 2563 เวลา 10:22:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
23 นางสาวพิชญา สุขไพบูลย์ 30 เม.ย. 2563 เวลา 11:31:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามข้อ 2
24 นางสาวสาวิตรี นวลประเสริฐ 30 เม.ย. 2563 เวลา 17:32:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามข้อ 2
25 นางสาวเพชราพรรณ เพชราเวช 30 เม.ย. 2563 เวลา 20:31:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
26 นางสาวอิงฤทัย โชติวิสุทธิ์ 30 เม.ย. 2563 เวลา 21:13:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานตามข้อ 2

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507