ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 7 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 101     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : ภาษาอังกฤษ   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 6 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวกนกอร ตั้งจิตเจริญกิจ 25 พ.ค. 2563 เวลา 10:48:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายณัฐชาติ ต้องเดช 25 พ.ค. 2563 เวลา 16:45:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามข้อ3., ไม่ชำระค่าสมัคร
3 นางสาวศิริวิมล นกทรัพย์ 25 พ.ค. 2563 เวลา 21:13:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ3.
4 นายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา 27 พ.ค. 2563 เวลา 13:21:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายคณานนท์ มูลลอน 28 พ.ค. 2563 เวลา 09:37:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นางสาวกันตพัฒน์ อัศวภัทรปีติชัย 13 มิ.ย. 2563 เวลา 23:55:26 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.ตรีไม่ตรงตามประกาศ,ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ3.

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507