ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 7 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานบริการวิชาการและวิจัย)   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 31 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวอนุธิดา ศรีภิรมย์ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 15:46:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด
2 นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร 12 มิ.ย. 2563 เวลา 19:45:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายสราวุธ เนตรศิริ 13 มิ.ย. 2563 เวลา 10:21:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
4 นายธีรวัฒน์ หินแก้ว 13 มิ.ย. 2563 เวลา 15:01:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายพงษ์พัฒน์ ราชกิจ 13 มิ.ย. 2563 เวลา 23:04:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามข้อ2.
6 นายศรายุทธ เมาฬี 14 มิ.ย. 2563 เวลา 09:15:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาวสุจิตรา แสงจันดา 14 มิ.ย. 2563 เวลา 16:56:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายภานุวัฒน์ สมศรี 14 มิ.ย. 2563 เวลา 22:27:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
9 นางสาวนลินภัสร์ บัวชุม 15 มิ.ย. 2563 เวลา 09:33:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นายชัชวาลย์ อินทะเสย์ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 09:35:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวศุภรัตน์ อิงอาจ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 09:49:48 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นางสาวอรพรรณ ประทุมทอง 15 มิ.ย. 2563 เวลา 09:49:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นายวรวรรษ บวรภัทรจาริน 15 มิ.ย. 2563 เวลา 09:50:18 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นางสาวนริศรา ศาสตร์ปรีชาชาญ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 09:56:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามข้อ2.
15 นางสาวสุราลักษณ์ บุตรโท 15 มิ.ย. 2563 เวลา 10:34:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 ว่าที่ ร.ต.อัครพล ภูมี 15 มิ.ย. 2563 เวลา 13:15:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
17 นายเอกรัตน์ มาตรทอง 15 มิ.ย. 2563 เวลา 20:44:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นายชัยยงค์ สำโรง 15 มิ.ย. 2563 เวลา 21:40:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ ไม่แนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ไม่แนบใบรับรองแพทย์ตามที่กำหนด
19 นางสาวอัญเทียนทิพย์ บุทธิจักร 16 มิ.ย. 2563 เวลา 09:33:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
20 นางสาวสุทธิดา เรืองวราบูรณ์ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 00:13:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา ไม่แนบใบรับรองแพทย์ตามที่กำหนด
21 นางสาวเรณุกาภ์ สุทธิอาจ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 12:40:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
22 นายณัชประพันธ์ จุตินิมิตรชัย 17 มิ.ย. 2563 เวลา 16:27:36 น. ชำระแล้ว ผ่าน
23 นางสุชิรา ศรีสมยา 18 มิ.ย. 2563 เวลา 07:14:48 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นางสาวปิยะดา ใสหมี 18 มิ.ย. 2563 เวลา 08:42:12 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นางสาวธนพร วรรณเสน 18 มิ.ย. 2563 เวลา 13:30:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
26 นางสาวชุดาสมร ดิเรกศิลป์ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 14:52:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
27 นายสิทธิชัย โกพลรัตน์ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 08:38:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
28 นางบุณยนุช มูลมาตร 19 มิ.ย. 2563 เวลา 13:57:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
29 นางสาวภรภัทร ทันประโยชน์ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 15:55:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
30 นางสาวจิราภรณ์ ไพคำนาม 19 มิ.ย. 2563 เวลา 17:39:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
31 นางสาวจีรวรรณ คำวาริห์ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 21:00:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา และใบรับรองแพทย์อายุเกิน 6 เดือน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507