ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 102     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 5 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายชัยฤทธิ์ บุญศรีกุล 20 ส.ค. 2563 เวลา 15:01:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
2 นางสาวเกศินี บัวดิศ 26 ส.ค. 2563 เวลา 11:38:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
3 นายคงฤทธิ์ รีวงษ์ 01 ก.ย. 2563 เวลา 05:43:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายนำบุญ นามเป็นบุญ 04 ก.ย. 2563 เวลา 17:19:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 09 ก.ย. 2563 เวลา 20:32:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507