ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 7 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : วิทยาลัยการบินนานาชาติ
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 6 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวภัสรา บุษมงคล 05 ม.ค. 2563 เวลา 12:54:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงกับประกาศรับสมัคร
2 นายเอกวัฒน์ แก้วอาจ 06 ม.ค. 2563 เวลา 09:45:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
3 นางสาวกุลฐกรณ์ มีแก้ว 07 ม.ค. 2563 เวลา 08:45:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวภัทรมน ไชยสุระ 07 ม.ค. 2563 เวลา 14:03:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
5 นางสาวจินตนา โทวะดี 09 ม.ค. 2563 เวลา 22:35:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงกับประกาศรับสมัคร
6 นางสาวกิจจาพร เชื้อดวงผุย 10 ม.ค. 2563 เวลา 22:02:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงกับประกาศรับสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507