ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 5 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 9 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายศักดิ์ดา แสงเชื้อพ่อ 04 ก.พ. 2563 เวลา 14:26:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
2 นายเดชฤทธิ์ สาริวงศ์ 05 ก.พ. 2563 เวลา 11:48:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
3 นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ 05 ก.พ. 2563 เวลา 11:59:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายอัฐสิทธิ์ เสนจันทร์ฒิไชย 07 ก.พ. 2563 เวลา 10:52:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายอภิสิทธิ์ ยศประสงค์ 07 ก.พ. 2563 เวลา 20:12:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
6 ว่าที่ร้อยตรีธีระวุฒิ สุวรรณทา 07 ก.พ. 2563 เวลา 21:55:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นายสุรศักดิ์ จันทรุณ 08 ก.พ. 2563 เวลา 08:30:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายพงศธร มีสุข 08 ก.พ. 2563 เวลา 18:16:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นายโกศล สุธรรม 10 ก.พ. 2563 เวลา 15:51:56 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507