ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 302     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 19 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาววิชุดา มณีรัตน์ 04 ก.พ. 2563 เวลา 11:18:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
2 นางสาวศรสวรรค์ โชติวุฒิเดชา 04 ก.พ. 2563 เวลา 23:41:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
3 นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ 05 ก.พ. 2563 เวลา 10:06:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวรุ้งลาวัลย์ เพิ่มกิจทวีทรัพย์ 05 ก.พ. 2563 เวลา 11:04:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ 05 ก.พ. 2563 เวลา 12:10:14 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นางสาวเทียรสว่าง ทองพิทักษ์ 05 ก.พ. 2563 เวลา 18:26:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงกับประกาศรับสมัคร
7 นางสาวมณฑินี มีชัย 05 ก.พ. 2563 เวลา 21:31:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
8 นางสาวอรนุช ตาบ่อฮุ่ง 06 ก.พ. 2563 เวลา 00:53:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
9 นางสาวรัตน์ชนก ทุยบึงฉิม 06 ก.พ. 2563 เวลา 14:19:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นายสุทราณัฐ สาระวัน 06 ก.พ. 2563 เวลา 22:19:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นายชินวัฒน์ ฆรานนท์ 07 ก.พ. 2563 เวลา 13:21:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นางสาวคำแก้ว พาที 07 ก.พ. 2563 เวลา 15:44:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
13 นางสาวศิริญญา ลาน้ำเที่ยง 07 ก.พ. 2563 เวลา 16:02:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
14 นายวิษณุ บริจาค 08 ก.พ. 2563 เวลา 08:22:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
15 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณี 08 ก.พ. 2563 เวลา 17:54:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
16 นางสาววิมลแย้ม โสมี 09 ก.พ. 2563 เวลา 20:51:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
17 นางสาวปภาวรินทร์ พื้นเมือง 09 ก.พ. 2563 เวลา 21:44:27 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นายภานุเดช นราหนองแวง 10 ก.พ. 2563 เวลา 13:28:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
19 นางสาวสุทธิดา เรืองวราบูรณ์ 10 ก.พ. 2563 เวลา 23:46:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507