ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นิติกร   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารทรัพยากรมนุษย์
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 7 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวฐิติพร ศิริมงคล 04 มี.ค. 2563 เวลา 17:48:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวฐิรญาดา ซื่อตรง 06 มี.ค. 2563 เวลา 16:02:04 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายณัฐพงษ์ ประเสริฐสังข์ 06 มี.ค. 2563 เวลา 17:05:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
4 นายนครินทร์ บุญนิ้ม 07 มี.ค. 2563 เวลา 07:17:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
5 นางสาวตรีสุคนธ์ นนทจันทร์ 08 มี.ค. 2563 เวลา 23:49:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายทรงชัย มุกดาม่วง 09 มี.ค. 2563 เวลา 16:00:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาววชิรญาณ์ โฉมเฉลา 10 มี.ค. 2563 เวลา 09:40:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507