ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 5 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวภรภัทร ทันประโยชน์ 12 มี.ค. 2563 เวลา 09:28:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงกับที่ประกาศรับสมัคร
2 นางสาวณัชชา ปาพรม 12 มี.ค. 2563 เวลา 09:55:36 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายสิทธิพงษ์ ฝ่ายรีย์ 14 มี.ค. 2563 เวลา 18:59:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงกับที่ประกาศรับสมัคร
4 นางสาวณัฏฐพร สุพรม 15 มี.ค. 2563 เวลา 06:16:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
5 นายศักดินันท์ พลหาราช 17 มี.ค. 2563 เวลา 10:31:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507