ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 7 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นิติกร   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารทรัพยากรมนุษย์
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 2 คน   จำนวนผู้สมัคร : 29 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวฐิรญาดา ซื่อตรง 23 เม.ย. 2563 เวลา 09:49:27 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายชนะชัย โพธิสาราช 23 เม.ย. 2563 เวลา 19:31:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามประกาศการรับสมัคร
3 นายดนัยพร แก้วฝ่าย 23 เม.ย. 2563 เวลา 21:01:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายธิติวุฒิ กรุงเกตุ 24 เม.ย. 2563 เวลา 13:11:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวมัสลิน สีระวัลย์ 24 เม.ย. 2563 เวลา 14:30:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายอัษฎาวุฒิ ชุมแสง 24 เม.ย. 2563 เวลา 14:42:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
7 นายณัฐพล บุญบรรจง 24 เม.ย. 2563 เวลา 15:20:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาวปัทมาภรณ์ โมธรรม 24 เม.ย. 2563 เวลา 16:28:06 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นายสิรวิชญุ์ แสนสุข 24 เม.ย. 2563 เวลา 16:59:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
10 นางสาวเกษริน พังคา 24 เม.ย. 2563 เวลา 17:03:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นายสุเทพ จันทโคตร 24 เม.ย. 2563 เวลา 17:59:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีดร 24 เม.ย. 2563 เวลา 20:02:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
13 นายธนพล ณ อุบล 24 เม.ย. 2563 เวลา 20:36:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นายวรรธนะ วิเศษวุธ 24 เม.ย. 2563 เวลา 20:48:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นางสาวภาวิณี วรรณะพบ 24 เม.ย. 2563 เวลา 21:01:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นายชฎิลเดช อ้วนแก้ว 25 เม.ย. 2563 เวลา 08:34:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
17 นายนิติพล หล้าสิงห์ 25 เม.ย. 2563 เวลา 10:27:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นายธนวัฒน์ พรหมอารักษ์ 25 เม.ย. 2563 เวลา 11:16:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
19 นายณัฐพงษ์ ประเสริฐสังข์ 25 เม.ย. 2563 เวลา 11:51:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นายฉัตรชัย เวฬุวนารักษ์ 25 เม.ย. 2563 เวลา 12:03:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
21 นางสาวปาริชาติ ปัจจัยโค 25 เม.ย. 2563 เวลา 12:26:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นายชวลิต ประกอบสุข 25 เม.ย. 2563 เวลา 12:53:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
23 นางสาวสกุลกาญณ์ หมั่นมี 25 เม.ย. 2563 เวลา 14:10:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
24 นายภิเษก วิไลรัตน์ 25 เม.ย. 2563 เวลา 14:26:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
25 นางสาวรสนันท์ หินกอง 25 เม.ย. 2563 เวลา 20:19:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
26 นายชนาธิป พรหมสาขา ณ สกลนคร 25 เม.ย. 2563 เวลา 22:57:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
27 นายพัชรสิทธิ์ สิทธิสมาน 26 เม.ย. 2563 เวลา 09:29:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามประกาศการรับสมัคร
28 นายนครินทร์ บุญนิ้ม 26 เม.ย. 2563 เวลา 10:15:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
29 นายกฤษณเวชช์ สารสิทธิ์ 26 เม.ย. 2563 เวลา 10:18:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507