ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.238.95.208
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นิติกร   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารทรัพยากรมนุษย์
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 8 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายสุเทพ จันทโคตร 30 เม.ย. 2563 เวลา 18:25:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวฐิติพร ศิริมงคล 04 พ.ค. 2563 เวลา 17:34:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายธิติวุฒิ กรุงเกตุ 08 พ.ค. 2563 เวลา 06:59:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
4 นายชนะชัย โพธิสาราช 10 พ.ค. 2563 เวลา 13:00:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวอภิญญา แซงราชา 14 พ.ค. 2563 เวลา 18:51:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ และไม่ได้แนบใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
6 นายศิริวุฒิ ทวีชีพ 20 พ.ค. 2563 เวลา 14:32:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นายเกรียงศักดิ์ แก้วนาค 25 พ.ค. 2563 เวลา 11:12:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายพลท ดวงสา 25 พ.ค. 2563 เวลา 20:42:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507