ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 6 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารทรัพยากรมนุษย์
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 6 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวทิวาวรรณ ผาท้าย 30 ก.ย. 2563 เวลา 15:30:58 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
2 นางสาวจิราภรณ์ หินเนาว์ 30 ก.ย. 2563 เวลา 15:34:10 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
3 นางสาวลัดดาวัลย์ พ่อวงษ์ 30 ก.ย. 2563 เวลา 19:36:02 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
4 นางสาวฐิตาพร แก่นจัด 01 ต.ค. 2563 เวลา 08:51:55 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
5 นางสาวอารยา สิทธาหนุน 01 ต.ค. 2563 เวลา 11:53:33 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
6 นางสาววิลาวัลย์ ผึ้งศรี 02 ต.ค. 2563 เวลา 11:35:50 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507