ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 7 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 302     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองคลังและพัสดุ
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 6 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวลัดดาวัลย์ พ่อวงษ์ 30 ก.ย. 2563 เวลา 19:37:17 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
2 นายฤทธิเดช พรหมดี 30 ก.ย. 2563 เวลา 22:06:06 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
3 นางสาวอารยา สิทธาหนุน 01 ต.ค. 2563 เวลา 12:15:07 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
4 นางสาวฐิตาพร แก่นจัด 01 ต.ค. 2563 เวลา 18:12:08 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
5 นางสาวตรีมุก วิโกสม 01 ต.ค. 2563 เวลา 19:17:10 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
6 นายประสพโชค มูลสิงห์ 01 ต.ค. 2563 เวลา 20:02:11 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507