ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 10 คน    IP : 54.160.19.155
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 201     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : คณะครุศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 18,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 125 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวชนาพร ฆารอำไพ 08 ก.พ. 2563 เวลา 00:18:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
2 ว่าที่ ร.ต.หญิงสาวิตรี หนันแป 08 ก.พ. 2563 เวลา 01:01:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวสุรพิชญาณ์ โสดา 08 ก.พ. 2563 เวลา 01:16:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายปกรณ์ภัฒน์ ศรีฉ่ำพันธุ์ 08 ก.พ. 2563 เวลา 08:06:48 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายสุรศักดิ์ จันทรุณ 08 ก.พ. 2563 เวลา 08:16:05 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นางสาวอรอินทุ์ บุญทรัพย์เมธี 08 ก.พ. 2563 เวลา 09:03:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นายวิษณุ บริจาค 08 ก.พ. 2563 เวลา 09:32:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
8 นางสาวยุพารัตน์ ลอยดี 08 ก.พ. 2563 เวลา 09:33:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสาวเทียรสว่าง ทองพิทักษ์ 08 ก.พ. 2563 เวลา 09:52:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นายภานุวัฒน์ โคตรบิน 08 ก.พ. 2563 เวลา 10:29:48 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวนลินภัสร์ บัวชุม 08 ก.พ. 2563 เวลา 11:27:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นางสาวชฎาพร วงค์หนายโกด 08 ก.พ. 2563 เวลา 11:57:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นางสาวสุชาวิณี สนองผัน 08 ก.พ. 2563 เวลา 12:42:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นางสาวพรพรรษา งอยผาลา 08 ก.พ. 2563 เวลา 12:57:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นางสาวเยาวนีย์ บุญตัน 08 ก.พ. 2563 เวลา 13:19:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
16 นางสาววิชุดา มณีรัตน์ 08 ก.พ. 2563 เวลา 13:41:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
17 นายธนพล เพียพล 08 ก.พ. 2563 เวลา 16:07:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
18 นายสถิตย์ วรรณสุข 08 ก.พ. 2563 เวลา 16:29:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
19 นางสุชิรา ศรีสมยา 08 ก.พ. 2563 เวลา 17:38:39 น. รอการตรวจสอบ
20 นางสายรุ้ง พ่อสียา 08 ก.พ. 2563 เวลา 20:16:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นายสุริยา หมวดนามน 08 ก.พ. 2563 เวลา 20:38:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
22 นางสาวนิรัชพร ปิ่นมุณี 08 ก.พ. 2563 เวลา 21:56:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ให้อัพโหลดคุณวุฒิที่ มีวันสำเร็จการศึกษามา
23 นางสาววันเพ็ญ ประเทือง 08 ก.พ. 2563 เวลา 22:29:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นางสาวกัญญาวีร์ หาไชย 09 ก.พ. 2563 เวลา 07:18:05 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นายบรรยงค์ สัตบุตร 09 ก.พ. 2563 เวลา 09:02:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
26 นางสาวปาริชาด ธงศรี 09 ก.พ. 2563 เวลา 09:44:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
27 นางสาวณัฎฐณิชา ภะวะ 09 ก.พ. 2563 เวลา 10:43:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
28 นางสาวศิริภรณ์ โสมาลีย์ 09 ก.พ. 2563 เวลา 11:05:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
29 นายอรรถพล พรประทาน 09 ก.พ. 2563 เวลา 12:04:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
30 นายธนพันธ์ เอื้ออารีย์กุล 09 ก.พ. 2563 เวลา 13:47:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
31 นายสถิตพร มูลพงค์ 09 ก.พ. 2563 เวลา 15:09:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
32 นายศราวุฒิ ถานัน 09 ก.พ. 2563 เวลา 15:35:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
33 นางสาวฤดี สุมามาลย์ 09 ก.พ. 2563 เวลา 19:18:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
34 นางชมพูนุช เจริญรส 09 ก.พ. 2563 เวลา 19:35:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
35 นางสาวภัสรา บุษมงคล 09 ก.พ. 2563 เวลา 22:32:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
36 นางสาวเกวลี อ้วนโสดา 10 ก.พ. 2563 เวลา 07:25:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
37 นายโสภณ รินทราช 10 ก.พ. 2563 เวลา 08:28:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัคร
38 นางสาวอรติมา บุญก้อน 10 ก.พ. 2563 เวลา 12:12:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
39 นางสาวปัทมา แสงนนท์ 10 ก.พ. 2563 เวลา 15:22:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครสอบ
40 นายอดิศร ประกอบสุข 10 ก.พ. 2563 เวลา 16:41:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
41 นายกฤษฎา สิงห์เงา 10 ก.พ. 2563 เวลา 21:59:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
42 นางสาวรุ้งลาวัลย์ เพิ่มกิจทวีทรัพย์ 10 ก.พ. 2563 เวลา 22:05:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
43 นายสิทธิพล เกตุนอก 10 ก.พ. 2563 เวลา 22:55:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
44 นางสาวปิยะนุช อินทร์พรหม 11 ก.พ. 2563 เวลา 08:53:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
45 นางสาวราตรี สิทธิทำ 11 ก.พ. 2563 เวลา 08:58:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
46 นางสาวอิสราภรณ์ อันสนั่น 11 ก.พ. 2563 เวลา 09:39:21 น. ชำระแล้ว ผ่าน
47 นางสาวกุลนิภา พุฒเพ็ง 11 ก.พ. 2563 เวลา 09:56:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
48 นางสาวนรารัตน์ พนมศักดิ์ 11 ก.พ. 2563 เวลา 10:19:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
49 นางสาวภัชญาณีย์ ต้นใหญ่ 11 ก.พ. 2563 เวลา 11:00:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
50 นายจักรี พิมพา 11 ก.พ. 2563 เวลา 11:59:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
51 นางสาววิภาดา โพธิราช 11 ก.พ. 2563 เวลา 12:58:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
52 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม 11 ก.พ. 2563 เวลา 13:51:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
53 นางสาวจิราภรณ์ เมืองเก่า 11 ก.พ. 2563 เวลา 14:12:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
54 นางสาวชวิศา คำอาษา 11 ก.พ. 2563 เวลา 14:16:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
55 นางสาวเสาวินีย์ วิริยะศักดิ์ไพศาล 11 ก.พ. 2563 เวลา 14:20:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
56 นางสาวณัฐาพร หาไชย 11 ก.พ. 2563 เวลา 15:03:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
57 นางสาวจิดาภา ภู่นาค 11 ก.พ. 2563 เวลา 17:22:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีวันสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
58 นางสาวเบญจวรรณ กำมุขโช 11 ก.พ. 2563 เวลา 17:55:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
59 นางสาวกรรทิมา การุญ 11 ก.พ. 2563 เวลา 18:05:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีวันสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
60 นางสาวกุลธิดา วงค์ศรี 11 ก.พ. 2563 เวลา 19:35:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
61 นางสาวพัชรา อั้งโก๊ะ 11 ก.พ. 2563 เวลา 22:25:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
62 นายสิรภพ ศรีเชษฐา 11 ก.พ. 2563 เวลา 23:21:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
63 นางณัฐธยานันท์ สุวอ 12 ก.พ. 2563 เวลา 08:00:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
64 นายภานุเดช พ่อสียา 12 ก.พ. 2563 เวลา 08:52:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
65 นายสรวิชญ์ โคตรพรม 12 ก.พ. 2563 เวลา 08:53:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน ให้อัพโหลดคุณวุฒิที่ มีวันสำเร็จการศึกษามา
66 นางสาวกุลจิรา ขันเพชร์ 12 ก.พ. 2563 เวลา 09:21:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
67 นายวินัย ไตรพิมพ์ 12 ก.พ. 2563 เวลา 10:00:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
68 นายวัชระพันธ์ เชื้อคำจันทร์ 12 ก.พ. 2563 เวลา 11:10:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
69 นายเทพบุตร หาญมนตรี 12 ก.พ. 2563 เวลา 12:13:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
70 นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาภา 12 ก.พ. 2563 เวลา 12:14:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
71 นางสาวนันทนา อัศดร 12 ก.พ. 2563 เวลา 12:36:17 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
72 นางสาวสุภาพร อินคง 12 ก.พ. 2563 เวลา 13:57:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
73 นางปนัดดา สุจริต 12 ก.พ. 2563 เวลา 14:13:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
74 นายวรวัฒน์ ไชยนาค 12 ก.พ. 2563 เวลา 14:17:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
75 นางสาวจันทกานติ์ อุปถัมภ์ 12 ก.พ. 2563 เวลา 15:02:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
76 นางสาวกรรวี เอี่ยมสะอาด 12 ก.พ. 2563 เวลา 15:05:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
77 นางสาวลลิตา มังลา 12 ก.พ. 2563 เวลา 15:18:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
78 นางสาวศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ 12 ก.พ. 2563 เวลา 16:40:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
79 นางสาวทิพยาภรณ์ พรหมมา 12 ก.พ. 2563 เวลา 17:47:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
80 นางสาวพรทิพย์ ไชยศรี 12 ก.พ. 2563 เวลา 17:55:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
81 นางสาวจุฑารัตน์ บุรชาติ 12 ก.พ. 2563 เวลา 19:43:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
82 นางสาวสุทธิดา เรืองวราบูรณ์ 12 ก.พ. 2563 เวลา 19:46:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
83 นายพงษ์เขต สุขพิมาย 12 ก.พ. 2563 เวลา 22:43:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
84 นางสาวนฤมัย ธรรมนา 13 ก.พ. 2563 เวลา 07:47:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
85 นายกฤษณะ ศรีเพชร 13 ก.พ. 2563 เวลา 09:27:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
86 ว่าที่ร้อยตรีธีระวุฒิ สุวรรณทา 13 ก.พ. 2563 เวลา 12:28:44 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
87 นายณัชประพันธ์ จุตินิมิตรชัย 13 ก.พ. 2563 เวลา 12:43:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
88 นางสาวศิริพร มะธิปิไข 13 ก.พ. 2563 เวลา 13:55:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
89 นาวสาววริษา โพธิบุตร 13 ก.พ. 2563 เวลา 15:37:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
90 นายอรรคพงฐ์ พรหมอารักษ์ 13 ก.พ. 2563 เวลา 18:09:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน ใหอัพโหลดเอกสารสำเร็จการศึกษาเพิ่มอีก
91 นางสาวสุภาวดี กาญจนเกต 13 ก.พ. 2563 เวลา 18:16:06 น. ชำระแล้ว ผ่าน
92 นายสิทธิพงษ์ ฝ่ายรีย์ 13 ก.พ. 2563 เวลา 21:30:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
93 นางสาวรตนพร พองไสยา 13 ก.พ. 2563 เวลา 21:35:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
94 นางสาวจิราภรณ์ หอมอ่อน 13 ก.พ. 2563 เวลา 21:42:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
95 นายคุณากร ไชยเลิศ 13 ก.พ. 2563 เวลา 21:44:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่มีวันสำเร็จการศึกษาที่แนวนอน
96 นางสาวอิงฤทัย โชติวิสุทธิ์ 13 ก.พ. 2563 เวลา 22:17:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
97 นางสาวสร้อยสุดา พุทธชาติ 14 ก.พ. 2563 เวลา 09:24:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
98 นางสาวจิตติมา สุทธเขต 14 ก.พ. 2563 เวลา 09:32:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
99 นางสาวภรภัทร ทันประโยชน์ 14 ก.พ. 2563 เวลา 10:22:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
100 นายจักรฤษ เสนาศรี 14 ก.พ. 2563 เวลา 11:05:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
101 นางสาวอฑิตยาพร มุ่งพูนกลาง 14 ก.พ. 2563 เวลา 13:11:08 น. รอการตรวจสอบ
102 นางสาวนิตยา ศิริเกตุ 14 ก.พ. 2563 เวลา 14:39:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
103 นางสาววชิรญาณ์ มีบุญ 14 ก.พ. 2563 เวลา 17:21:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
104 นายนนทนันท์ คำป้อง 14 ก.พ. 2563 เวลา 19:23:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
105 นางสาวณิชมนต์ ทองแก้ว 14 ก.พ. 2563 เวลา 19:28:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
106 นางสาวพรทิวา จันทะขิน 14 ก.พ. 2563 เวลา 21:06:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
107 นางสาวณัฐมณฑน์ สูญราช 14 ก.พ. 2563 เวลา 23:25:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
108 นางสาวศิรินธร เสมอพิทักษ์ 15 ก.พ. 2563 เวลา 11:40:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
109 นายศุภวิชญ์ ศุภวุฒิ 15 ก.พ. 2563 เวลา 11:52:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
110 นายสุทิน ไก่สะแก้ว 15 ก.พ. 2563 เวลา 16:34:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
111 นายจีระศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ 16 ก.พ. 2563 เวลา 09:30:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
112 นางสาวพิมพ์ลดา ราชรามทอง 16 ก.พ. 2563 เวลา 11:14:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
113 นายธนพล ณ อุบล 16 ก.พ. 2563 เวลา 14:04:19 น. ชำระแล้ว ผ่าน
114 นายพัฒนศักดิ์ กงภูธร 16 ก.พ. 2563 เวลา 14:21:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
115 นางสาวสุพิชญนันทน์ แสงโทโพธิ์ 16 ก.พ. 2563 เวลา 14:58:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
116 นางสาวประภัสสร ทองสาย 16 ก.พ. 2563 เวลา 15:40:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
117 นางสาวชนิกา ศิริวัฒน์ 16 ก.พ. 2563 เวลา 15:46:14 น. ชำระแล้ว ผ่าน
118 นางสุภาพร วราพุฒ 16 ก.พ. 2563 เวลา 17:24:03 น. ชำระแล้ว ผ่าน
119 นางสาวพรทิวา กลิ่นบัวแก้ว 16 ก.พ. 2563 เวลา 17:57:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
120 นางสาวชญาดา สุวรรณศรี 16 ก.พ. 2563 เวลา 20:33:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
121 นางสาวพรพิมล นวลจันทร์ 16 ก.พ. 2563 เวลา 20:39:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
122 นางสาวอลิสา ทามณี 16 ก.พ. 2563 เวลา 21:01:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
123 นางสาวเอื้ออรยา พันธ์หลวง 16 ก.พ. 2563 เวลา 21:24:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
124 น.ส.วิไลรัตน์ คุณพระรักษ์ 16 ก.พ. 2563 เวลา 22:04:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
125 นายปิยฤทธิ์ เนินทราย 16 ก.พ. 2563 เวลา 22:14:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507