ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 3.238.95.208
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 201     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : คณะครุศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 18,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 98 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 ว่าที่ ร.ต.หญิงสาวิตรี หนันแป 25 มี.ค. 2563 เวลา 00:00:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายอภิเชษฐ์ เฉิดมงคล 25 มี.ค. 2563 เวลา 00:56:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
3 นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร 25 มี.ค. 2563 เวลา 05:53:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางปภัสสร บุพศิริ 25 มี.ค. 2563 เวลา 06:25:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
5 นางสาวณัฏฐพร สุพรม 25 มี.ค. 2563 เวลา 06:27:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
6 นางสาวนงเยาว์ ปุริตาเนย์ 25 มี.ค. 2563 เวลา 08:56:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
7 นางสุชิรา ศรีสมยา 25 มี.ค. 2563 เวลา 10:15:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาวเทียรสว่าง ทองพิทักษ์ 25 มี.ค. 2563 เวลา 10:22:39 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสาววรฤทัย วงศ์ละ 25 มี.ค. 2563 เวลา 10:27:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวณิชชยา สุตะภักดิ์ 25 มี.ค. 2563 เวลา 10:45:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวชลากร พละราษฎร์ 25 มี.ค. 2563 เวลา 12:01:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นางสาวภัชญาณีย์ ต้นใหญ่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 13:45:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นายภานุเดช พ่อสียา 25 มี.ค. 2563 เวลา 14:19:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นายวรรณพงษ์ ทองเปราะ 25 มี.ค. 2563 เวลา 15:42:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นายศุภวัฒน์ นามปัญญา 25 มี.ค. 2563 เวลา 16:15:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นายณัฐวุฒิ ศรีเกษ 25 มี.ค. 2563 เวลา 16:51:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
17 นายณัฐธนา ผดุงชาติ 25 มี.ค. 2563 เวลา 17:45:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
18 นายปกรณ์ภัฒน์ ศรีฉ่ำพันธุ์ 25 มี.ค. 2563 เวลา 19:03:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
19 นางศศิมณี วิเศษ 25 มี.ค. 2563 เวลา 20:31:48 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นางสาววัชรา รุ่งโรจน์ 25 มี.ค. 2563 เวลา 22:29:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
21 น.ส.วิไลรัตน์ คุณพระรักษ์ 26 มี.ค. 2563 เวลา 10:10:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
22 นางสาวทิวาวรรณ ผาท้าย 26 มี.ค. 2563 เวลา 10:11:09 น. ชำระแล้ว ผ่าน
23 นายสถิตย์ วรรณสุข 26 มี.ค. 2563 เวลา 10:45:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
24 นางสาวณิชมนต์ ทองแก้ว 26 มี.ค. 2563 เวลา 10:46:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
25 นางสาวพิมพ์ลดา ราชรามทอง 26 มี.ค. 2563 เวลา 10:51:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
26 นายธนพล เพียพล 26 มี.ค. 2563 เวลา 11:50:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
27 นายยงยุทธ พรรณโรจน์ 26 มี.ค. 2563 เวลา 12:17:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
28 นายสุรศักดิ์ จันทรุณ 26 มี.ค. 2563 เวลา 12:32:36 น. ชำระแล้ว ผ่าน
29 นางสาวจันทกานติ์ อุปถัมภ์ 26 มี.ค. 2563 เวลา 15:22:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
30 นายจักรฤษ เสนาศรี 26 มี.ค. 2563 เวลา 15:30:37 น. ชำระแล้ว ผ่าน
31 นายปัณณวิชญ์ นาไชย 26 มี.ค. 2563 เวลา 15:47:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
32 นายวัชรพงษ์ มีพรหม 26 มี.ค. 2563 เวลา 18:09:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
33 นางสาวภัสรา บุษมงคล 26 มี.ค. 2563 เวลา 20:30:05 น. ชำระแล้ว ผ่าน
34 นายอรรถพล พรประทาน 27 มี.ค. 2563 เวลา 05:10:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบใบรับรองแพทย์
35 นางสาวศรัญญา โคตรภู 27 มี.ค. 2563 เวลา 06:53:17 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
36 นายกฤษฎา สิงห์เงา 27 มี.ค. 2563 เวลา 08:57:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
37 นายวรวัฒน์ ไชยนาค 27 มี.ค. 2563 เวลา 09:33:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
38 นางณัฐธยานันท์ สุวอ 27 มี.ค. 2563 เวลา 09:38:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
39 นางสาวนลินภัสร์ บัวชุม 27 มี.ค. 2563 เวลา 10:48:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
40 นางสาวภาวิณี คำคลี่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 11:41:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
41 นางสาวนรารัตน์ พนมศักดิ์ 27 มี.ค. 2563 เวลา 12:02:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
42 นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาภา 27 มี.ค. 2563 เวลา 12:09:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
43 นางสาวอินธิรา​ อินธิแสง 27 มี.ค. 2563 เวลา 14:59:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
44 นายวรินทร คำป้อง 27 มี.ค. 2563 เวลา 16:16:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามประกาศการรับสมัคร
45 นางสาวอนุธิดา ศรีภิรมย์ 27 มี.ค. 2563 เวลา 18:15:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
46 นางสาวชนิกา ศิริวัฒน์ 27 มี.ค. 2563 เวลา 22:45:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
47 นายกฤษณ์ เจียงคำ 28 มี.ค. 2563 เวลา 09:38:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบหลักฐานการสมัคร
48 นายนิรุตติ์ ประเสริฐสังข์ 28 มี.ค. 2563 เวลา 13:07:26 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
49 นายณัฐวุฒิ นาคำ 29 มี.ค. 2563 เวลา 15:11:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
50 นางสาวสุภาวดี กาญจนเกต 30 มี.ค. 2563 เวลา 06:59:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
51 นางสาวจีรวรรณ คำวาริห์ 30 มี.ค. 2563 เวลา 09:31:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
52 นายศักดินันท์ พลหาราช 30 มี.ค. 2563 เวลา 10:31:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
53 นางสาวอนุตา ฐานะ 30 มี.ค. 2563 เวลา 12:07:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
54 นายธนพล ณ อุบล 30 มี.ค. 2563 เวลา 13:05:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน
55 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม 30 มี.ค. 2563 เวลา 13:38:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
56 นายภิญโญ สามานิตย์ 30 มี.ค. 2563 เวลา 13:55:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
57 นางนุชนาถ ประมาคะตัง 30 มี.ค. 2563 เวลา 14:02:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
58 นายสิทธิโชค บุญศรี 30 มี.ค. 2563 เวลา 14:04:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
59 นายชัยยงค์ สำโรง 30 มี.ค. 2563 เวลา 16:19:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
60 นายสาโรจน์ ประคำมินทร์ 30 มี.ค. 2563 เวลา 18:15:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
61 นายจีระศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ 30 มี.ค. 2563 เวลา 20:49:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
62 นางสาวกุลธิดา วงค์ศรี 30 มี.ค. 2563 เวลา 21:59:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
63 นางสาวจันทิมันตุ์ อุปถัมภ์ 30 มี.ค. 2563 เวลา 23:06:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
64 นางสาวธัญญารัตน์ มาลายุทธศรี 31 มี.ค. 2563 เวลา 11:31:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
65 นางสาวอรอุมา แสงสุวรรณ 31 มี.ค. 2563 เวลา 12:36:36 น. ชำระแล้ว ผ่าน
66 นายสุริยา สิงห์สุริยะ 31 มี.ค. 2563 เวลา 15:02:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
67 นายปรีดี สถิตธนาวุฒิ 31 มี.ค. 2563 เวลา 18:11:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
68 นางสาวชุลีนารถ เที่ยงจิตร 31 มี.ค. 2563 เวลา 22:13:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามประกาศการรับสมัคร
69 นางสาวเรนุกา บุญเรืองจักร 01 เม.ย. 2563 เวลา 10:49:06 น. ชำระแล้ว ผ่าน
70 นายปรรชม์ นระแสน 01 เม.ย. 2563 เวลา 13:16:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
71 นางสาวพิราภรณ์ แก้วมณีชัย 01 เม.ย. 2563 เวลา 15:24:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
72 นางสาวอิงฤทัย โชติวิสุทธิ์ 01 เม.ย. 2563 เวลา 16:22:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
73 นางสาวศรินยา อุ่นอาจ 02 เม.ย. 2563 เวลา 04:03:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
74 นายวิศรุต สร้อยคำ 02 เม.ย. 2563 เวลา 10:49:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
75 นางสาวสุรินธรา พานภักดีเจริญ 02 เม.ย. 2563 เวลา 10:54:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
76 นายณัชประพันธ์ จุตินิมิตรชัย 02 เม.ย. 2563 เวลา 11:31:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
77 นายวริทธิ์ ร่างน้อย 02 เม.ย. 2563 เวลา 12:05:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
78 นางสาวสุชาวิณี สนองผัน 02 เม.ย. 2563 เวลา 14:31:21 น. ชำระแล้ว ผ่าน
79 นายอภิรักษ์ โคตโยธี 02 เม.ย. 2563 เวลา 15:24:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
80 นางสาวกิยาวีย์ ทุมมี 02 เม.ย. 2563 เวลา 15:44:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
81 นางสาวศิริภรณ์ โสมาลีย์ 03 เม.ย. 2563 เวลา 09:08:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
82 นางสาวอฑิตยาพร มุ่งพูนกลาง 03 เม.ย. 2563 เวลา 12:37:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
83 นางสาวชฎาพร โยลัย 03 เม.ย. 2563 เวลา 13:46:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
84 นายสิทธิพงษ์ ฝ่ายรีย์ 03 เม.ย. 2563 เวลา 13:50:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
85 นางสาวศันสนีญา ศอศันสนีย 03 เม.ย. 2563 เวลา 14:15:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
86 นางสาวจันทร์สุดา โคตรผาบ 03 เม.ย. 2563 เวลา 15:13:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
87 นางสาวเบญจวรรณ วังทะพันธ์ 03 เม.ย. 2563 เวลา 17:49:12 น. ชำระแล้ว ผ่าน
88 นางสาวอิสริยา ฝ่ายขันธ์ 03 เม.ย. 2563 เวลา 18:43:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามประกาศการรับสมัคร
89 นายนนทชัย ไชยวงศ์ 04 เม.ย. 2563 เวลา 01:32:05 น. ชำระแล้ว ผ่าน
90 นางสาวนัยนา ตั้งดำรงวัฒน์ 04 เม.ย. 2563 เวลา 01:46:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
91 นางสาวกมนทรรศน์ ขวัญกิจเวโรจน์ 04 เม.ย. 2563 เวลา 11:05:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
92 นายชัยชนะ ศรีนาค 04 เม.ย. 2563 เวลา 11:50:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
93 นางสาวพิมพ์ผกา พิมพ์พันธุ์ 04 เม.ย. 2563 เวลา 15:05:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
94 นางสาวพรทิวา จันทะขิน 04 เม.ย. 2563 เวลา 15:17:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
95 นางสาวเกศินี มีมาก 04 เม.ย. 2563 เวลา 18:31:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
96 นายชาญชัย ไชยโคตร 05 เม.ย. 2563 เวลา 08:32:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
97 นายธวัชชัย ด้วงลี 05 เม.ย. 2563 เวลา 14:20:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
98 นางสาวฐิติพร เคียงพิมาย 05 เม.ย. 2563 เวลา 15:34:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507