ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 5 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 201     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : คณะครุศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 18,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 111 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 ว่าที่ ร.ต.หญิงสาวิตรี หนันแป 02 ก.ค. 2563 เวลา 00:01:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวลภัสรดา ใสหมี 02 ก.ค. 2563 เวลา 00:04:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
3 นายจีระศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ 02 ก.ค. 2563 เวลา 00:05:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวภัสรา บุษมงคล 02 ก.ค. 2563 เวลา 00:06:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวสุจินันท์ จันทะพรม 02 ก.ค. 2563 เวลา 01:11:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายทัตพงศ์ กล่ำสกุล 02 ก.ค. 2563 เวลา 07:28:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามประกาศการรับสมัคร
7 นายอภิสิทธิ์ สุขสบายเจริญ 02 ก.ค. 2563 เวลา 07:48:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่แนบเอกสารหลักฐานการสมัคร
8 นางสาวณิชชยา สุตะภักดิ์ 02 ก.ค. 2563 เวลา 08:35:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสาวอัจฉรา จรคำ 02 ก.ค. 2563 เวลา 08:42:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นายวริทธิ์ ร่างน้อย 02 ก.ค. 2563 เวลา 08:42:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสุชิรา ศรีสมยา 02 ก.ค. 2563 เวลา 08:49:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นางสาวภัชญาณีย์ ต้นใหญ่ 02 ก.ค. 2563 เวลา 08:58:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นางสาวนลินภัสร์ บัวชุม 02 ก.ค. 2563 เวลา 09:13:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
14 นางสาวทิวาวรรณ ผาท้าย 02 ก.ค. 2563 เวลา 09:16:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัครสอบและใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
15 นางสาวชมพูนุช ชินชาติ 02 ก.ค. 2563 เวลา 09:50:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นางสาวศริญญา นวลลอย 02 ก.ค. 2563 เวลา 09:57:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและใบรับรองแพทย์อายุเกิน 1 เดือน
17 นางสาวปิยะดา ใสหมี 02 ก.ค. 2563 เวลา 09:58:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นางสาวณัฐมล พรมภิบาล 02 ก.ค. 2563 เวลา 09:59:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและแนบเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน
19 นางสาวจุฬาลักษณ์ บริบูรณ์ 02 ก.ค. 2563 เวลา 10:54:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและแนบเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน
20 นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์ 02 ก.ค. 2563 เวลา 11:18:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นางสาวธนภรณ์ จิบจันทร์ 02 ก.ค. 2563 เวลา 11:45:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่แนบเอกสารหลักฐานการสมัคร
22 นายวิชยุตม์ สุทธิคุณ 02 ก.ค. 2563 เวลา 12:04:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- หลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน
23 นายกมลเทพ แก้วล้วน 02 ก.ค. 2563 เวลา 12:11:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นางสาวมินตรา สิงห์​ทอง​ สิงห์​ทอง​ 02 ก.ค. 2563 เวลา 12:22:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
25 นางสาวพรทิพย์ หลักบุญ 02 ก.ค. 2563 เวลา 12:24:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- แนบหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน
26 นางสาวสุจิตตรา ศรีแก้ว 02 ก.ค. 2563 เวลา 12:27:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่แนบเอกสารหลักฐานการสมัคร
27 นางสาวศรินยา อุ่นอาจ 02 ก.ค. 2563 เวลา 12:40:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่แนบใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
28 นายสรวิชญ์ โคตรพรม 02 ก.ค. 2563 เวลา 13:08:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
29 นางดารณี นันทะทอง 02 ก.ค. 2563 เวลา 13:11:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
30 นายวรวัฒน์ ไชยนาค 02 ก.ค. 2563 เวลา 14:06:39 น. ชำระแล้ว ผ่าน
31 นางณัฐธยานันท์ สุวอ 02 ก.ค. 2563 เวลา 14:27:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
32 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม 02 ก.ค. 2563 เวลา 14:31:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
33 นางสาวพรทิวา จันทะขิน 02 ก.ค. 2563 เวลา 15:22:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
34 นางสาวสุภาวดี กาญจนเกต 02 ก.ค. 2563 เวลา 16:12:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
35 นายสุรศักดิ์ จันทรุณ 02 ก.ค. 2563 เวลา 16:19:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
36 นายคมกริช ทุมวรรณ 02 ก.ค. 2563 เวลา 16:21:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
37 นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาภา 02 ก.ค. 2563 เวลา 16:31:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
38 นายสุรชัย จิตมาตย์ 02 ก.ค. 2563 เวลา 18:57:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
39 นางสาวปริชญา ถาวรพจน์ 02 ก.ค. 2563 เวลา 21:13:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
40 นางสาวเตือนใจ ไชยศรี 02 ก.ค. 2563 เวลา 21:39:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ
41 นางสาวนิศราวรรณ วงศ์ษา 02 ก.ค. 2563 เวลา 21:46:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
42 นายภานุวัฒน์ สมศรี 02 ก.ค. 2563 เวลา 22:26:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่แนบหลักฐานการสมัคร
43 นางสาวชนิกา ศิริวัฒน์ 02 ก.ค. 2563 เวลา 22:39:44 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
44 นางสาวอัญเทียนทิพย์ บุทธิจักร 02 ก.ค. 2563 เวลา 23:30:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
45 นางสาวทิพย์วลี สิทธิ์สูงเนิน 02 ก.ค. 2563 เวลา 23:59:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
46 นางสาวชนันรัตน์ เถื่อนฤาชัย 03 ก.ค. 2563 เวลา 00:07:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ และไม่แนบหลักฐานการสมัคร
47 นายศราวุฒิ พ่อป้องขวา 03 ก.ค. 2563 เวลา 01:20:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
48 นายกันต์ชญาพัทธ์ อ้อยแขม 03 ก.ค. 2563 เวลา 01:54:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่แนบหลักฐานการสมัคร
49 นางสาวชลธิดา แก้วตา 03 ก.ค. 2563 เวลา 08:27:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
50 นางสาวจิราภรณ์ ไพคำนาม 03 ก.ค. 2563 เวลา 10:35:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
51 นางสาวกิตตาภา มะลิมาตร 03 ก.ค. 2563 เวลา 13:53:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและแนบหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน
52 นางสาวปวิตรา วงศ์กันยา 03 ก.ค. 2563 เวลา 15:09:12 น. ชำระแล้ว ผ่าน
53 นางสาวอรอนงค์ วิเศษสุนทร 03 ก.ค. 2563 เวลา 20:15:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่แนบเอกสารหลักฐานการสมัคร
54 นางสาวเทียรสว่าง ทองพิทักษ์ 03 ก.ค. 2563 เวลา 20:23:48 น. ชำระแล้ว ผ่าน
55 นางสาวสุทธิดา เรืองวราบูรณ์ 03 ก.ค. 2563 เวลา 20:49:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่แนบใบรับรองแพทย์
56 นางสาวอารียา ลุ่มภู 03 ก.ค. 2563 เวลา 21:26:18 น. ชำระแล้ว ผ่าน
57 นางสาวอัญธิกา วงค์ชาชม 04 ก.ค. 2563 เวลา 13:48:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
58 นางสาวชรัยย์รัชฏ์ ทาตะรัตน์ 04 ก.ค. 2563 เวลา 15:23:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
59 นายสิทธิชัย โกพลรัตน์ 04 ก.ค. 2563 เวลา 15:27:19 น. ชำระแล้ว ผ่าน
60 นางสาวปรารถนา อุณาพรหม 04 ก.ค. 2563 เวลา 15:37:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
61 นายจักรฤษ เสนาศรี 05 ก.ค. 2563 เวลา 10:20:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
62 นางสาวราตรี สิทธิทำ 05 ก.ค. 2563 เวลา 21:48:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
63 นางสาวจันทร์สุดา เทพเมืองคุณ 06 ก.ค. 2563 เวลา 12:44:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
64 นางสาวปิยนุช พิลารักษ์ 06 ก.ค. 2563 เวลา 13:48:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
65 นางสาวอนุธิดา ศรีภิรมย์ 06 ก.ค. 2563 เวลา 22:23:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์อายุเกิน 1 เดือน
66 นางสาวจุฑารัตน์ บุรชาติ 07 ก.ค. 2563 เวลา 10:51:03 น. ชำระแล้ว ผ่าน
67 นางสาวจิรัชยา สมัญญา 07 ก.ค. 2563 เวลา 12:50:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและแนบเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน
68 นายศุภชัย แสนโสม 07 ก.ค. 2563 เวลา 13:25:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและเอกสารประกอบการสมัครมองเห็นไม่ชัดเจน
69 นางสาววิริยา วังทะพันธ์ 07 ก.ค. 2563 เวลา 17:26:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
70 นายอัคร โพธิ์ศรี 07 ก.ค. 2563 เวลา 21:57:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
71 นางสาวกนกวรรณ ไชยเพ็ชร 08 ก.ค. 2563 เวลา 00:24:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
72 นางสาวสุจิตรา ปั้นทอง 08 ก.ค. 2563 เวลา 10:15:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
73 นางสาวจันทกานติ์ อุปถัมภ์ 08 ก.ค. 2563 เวลา 10:48:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
74 นางสาวรัตนาวดี พรหมแก้ว 08 ก.ค. 2563 เวลา 11:21:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
75 นางสาวจิราภรณ์ เมืองเก่า 08 ก.ค. 2563 เวลา 11:34:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
76 นางสาวศุภาวรรณ เติมประชุม 09 ก.ค. 2563 เวลา 08:34:19 น. ชำระแล้ว ผ่าน
77 นายกฤษณะ ศรีเพชร 09 ก.ค. 2563 เวลา 10:03:27 น. ชำระแล้ว ผ่าน
78 นายภูมิริทัศน์ สามพันธ์ 09 ก.ค. 2563 เวลา 14:36:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
79 นางสาวนพภัสสร แก้วพิกุล 09 ก.ค. 2563 เวลา 16:24:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
80 นางสาวกุลนิภา พุฒเพ็ง 10 ก.ค. 2563 เวลา 13:25:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
81 นางสาวนิศารัตน์ คำบัว 10 ก.ค. 2563 เวลา 13:34:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
82 นางสาวกรณิกา พรหมจันทร์ 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:03:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์อายุเกิน 1 เดือน
83 นางสาววชิรยา ชัยมุงคุณ 10 ก.ค. 2563 เวลา 18:07:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
84 นางสาวอรนภา สาริวงษา 10 ก.ค. 2563 เวลา 18:58:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
85 นายณัชประพันธ์ จุตินิมิตรชัย 10 ก.ค. 2563 เวลา 19:58:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
86 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ นวลจันทร์ 11 ก.ค. 2563 เวลา 09:22:36 น. ชำระแล้ว ผ่าน
87 นายสกุลศักดิ์ มัยวงค์ 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:55:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
88 นางสาวสุชาวิณี สนองผัน 11 ก.ค. 2563 เวลา 14:20:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
89 นางสาวฐิติพร ศิริมงคล 11 ก.ค. 2563 เวลา 20:03:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
90 นายศรันย์ ธนรี 11 ก.ค. 2563 เวลา 21:24:18 น. ชำระแล้ว ผ่าน
91 นายศพิณญา เกวิรัตน์ 11 ก.ค. 2563 เวลา 21:27:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- แนบเอกสารและหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน
92 นางสาวเจนจิรา เจริญธนกุล 12 ก.ค. 2563 เวลา 09:03:09 น. ชำระแล้ว ผ่าน
93 นางสาวบุษราภรณ์ หลวงพรหม 12 ก.ค. 2563 เวลา 17:36:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
94 นายธนดล สิงขรอาสน์ 12 ก.ค. 2563 เวลา 18:51:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามประกาศการรับสมัคร
95 นางสาวชยาทิพย์ หูมแพง 12 ก.ค. 2563 เวลา 20:14:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
96 นายนเรศน์ พรมจันทร์ 13 ก.ค. 2563 เวลา 08:38:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
97 นางสาวสินีนาถ ชัยสุนทร 13 ก.ค. 2563 เวลา 08:42:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
98 นายสุภสิทธ์ พันแน่น 13 ก.ค. 2563 เวลา 09:28:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
99 นางสาวเบญจวรรณ กำมุขโช 13 ก.ค. 2563 เวลา 10:41:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
100 นายรัชชานนท์ อุดานนท์ 13 ก.ค. 2563 เวลา 10:46:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
101 นางสาวสุธาวัลย์ โกพลรัตน์ 13 ก.ค. 2563 เวลา 11:30:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
102 นายกิตติพัฒน์ เสาว์ดี 13 ก.ค. 2563 เวลา 14:34:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
103 นางสาวลลิตา ชาลีพล 13 ก.ค. 2563 เวลา 14:35:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
104 นายโอโนเร่ คามีย์ 13 ก.ค. 2563 เวลา 15:21:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
105 นางสาวอภิญญา เสนคะ 13 ก.ค. 2563 เวลา 15:48:05 น. ชำระแล้ว ผ่าน
106 นางสาวชญาดา สุวรรณศรี 13 ก.ค. 2563 เวลา 16:56:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
107 นางสาวศิริภรณ์ โสมาลีย์ 13 ก.ค. 2563 เวลา 19:24:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
108 นางสาวรตนพร พองไสยา 13 ก.ค. 2563 เวลา 19:43:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
109 นางสาวพิราภรณ์ แก้วมณีชัย 13 ก.ค. 2563 เวลา 19:43:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน อายุเกิน 1เดือน
110 นายสิทธิพงษ์ ฝ่ายรีย์ 13 ก.ค. 2563 เวลา 21:14:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์อายุเกิน 1 เดือน
111 นางสาวภรภัทร ทันประโยชน์ 13 ก.ค. 2563 เวลา 22:48:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507