ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 6 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 101     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : ภาษาไทย   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะครุศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 4 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายฐนพรรณ ธูปหอม 20 ม.ค. 2564 เวลา 13:15:04 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายชัชวาลย์ โคตรสงคราม 23 ม.ค. 2564 เวลา 10:03:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- เกรดเฉลี่ยป.ตรีและป.โทไม่เป็นไปตามกำหนด,ไม่มีหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2 3 4และ 5
3 นายณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล 01 ก.พ. 2564 เวลา 11:41:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2 3 4 และ 5
4 นางสาวศศิวิมล คงสุวรรณ 03 ก.พ. 2564 เวลา 05:41:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 3 4 และ5

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507