ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 104     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : เทคโนโลยีอุตสาหการ   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 11 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายมงคล กาสีวงค์ 19 ม.ค. 2564 เวลา 16:39:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายไพศาล เดชป้องหา 19 ม.ค. 2564 เวลา 20:02:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายสมิทธ์ นิยะสม 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:52:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
4 นายเกื้อพงศ์ ชมภู 22 ม.ค. 2564 เวลา 14:26:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
5 นางสาววราภรณ์ จันทร์เวียง 27 ม.ค. 2564 เวลา 11:09:18 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายสุธีร์ สร้อยสังวาลย์ 31 ม.ค. 2564 เวลา 13:58:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาวก้องกิดากร วรสาร 01 ก.พ. 2564 เวลา 18:12:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุุฒิระดับปริญญาตรีไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
8 นางสาวชีวาพร ไชยพันธ์ 05 ก.พ. 2564 เวลา 00:15:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.ตรีไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร่
9 นายวรพจน์ แซงบุญเรือง 05 ก.พ. 2564 เวลา 09:45:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.ตรีไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร่
10 นางสาวอรปรียา เวียงอินทร์ 05 ก.พ. 2564 เวลา 18:59:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
11 นางสาวศริญญา ศิริแสน 05 ก.พ. 2564 เวลา 20:36:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.ตรีไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร่

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507