ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 105     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : คณิตศาสตร์   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 31 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายณัฐพงษ์ ชลุยรัตน์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 13:54:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 ว่าที่ ร.ต.พิสิทธิ์ คำมูล 20 ม.ค. 2564 เวลา 23:04:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด
3 นางสาวกลิ่นกมล พิมคีรี 22 ม.ค. 2564 เวลา 11:07:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดวุฒิป.ตรี,ไม่ชำระค่าสมัคร
4 นางสาวเจนจิรา ปุยวงค์ 22 ม.ค. 2564 เวลา 17:32:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายไกรลิขิต ลาดปะละ 22 ม.ค. 2564 เวลา 19:30:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
6 นางสาวจิระภา ลามุงคุณ 22 ม.ค. 2564 เวลา 21:24:44 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
7 นางสาวชญานิศวร์ กลางประพันธ์ 24 ม.ค. 2564 เวลา 12:13:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายชยุตม์ คงบัน 24 ม.ค. 2564 เวลา 12:32:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
9 นายรักเกียรติ ศรีสุนทร 24 ม.ค. 2564 เวลา 21:45:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
10 นางสาววัชริดา นรารักษ์ 26 ม.ค. 2564 เวลา 00:12:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
11 นายคเณศ พลเพชร 26 ม.ค. 2564 เวลา 09:07:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
12 นายยุทธนา รติเบญญากูล 26 ม.ค. 2564 เวลา 10:58:12 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นางสาวณัฐวรรณ พิมพิลา 26 ม.ค. 2564 เวลา 18:54:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นางสาวปรียาลักษณ์ ชวดชาวนา 27 ม.ค. 2564 เวลา 11:44:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นายอดิศักดิ์ หารจริง 29 ม.ค. 2564 เวลา 22:43:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นางสาวจุฑามาศ เกิดแก้ว 01 ก.พ. 2564 เวลา 05:32:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
17 นายวาธีคร ศรีวิราช 01 ก.พ. 2564 เวลา 13:36:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นายรัฐชาติ กาญจนภูมิ 01 ก.พ. 2564 เวลา 21:03:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
19 ผศ.ดร.สุวิชา อิ่มนาง 02 ก.พ. 2564 เวลา 12:21:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นายณัฐพล อาจสว่าง 03 ก.พ. 2564 เวลา 11:06:06 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นางสาวพรทิพย์ พรหมศิลป์ชัย 03 ก.พ. 2564 เวลา 11:30:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นายปรีชา แซ่ลี้ 03 ก.พ. 2564 เวลา 15:11:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
23 นางสาววรัชยา พนมรัมย์ 03 ก.พ. 2564 เวลา 15:32:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.เอกและ ป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
24 นางสาวเพชรชนก จันทร์หอม 03 ก.พ. 2564 เวลา 19:35:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นายสุภาพ สาขา 04 ก.พ. 2564 เวลา 09:55:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.เอกและ ป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
26 นางสาวธนิษฐา โกวรรณ์ 04 ก.พ. 2564 เวลา 12:54:56 น. ชำระแล้ว ผ่าน
27 นายสุริยัน เขตบรรจง 04 ก.พ. 2564 เวลา 14:50:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.ตรีไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร่
28 นายณัฏฐ์ ขัติยะมาตย์ 04 ก.พ. 2564 เวลา 15:15:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
29 นายปฏิวัติ สิงห์ทองลา 04 ก.พ. 2564 เวลา 22:41:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
30 นางสาวเจนจิรา ตรั่นถิ 05 ก.พ. 2564 เวลา 20:24:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
31 นายนิพนธ์ ไวยวรณ์ 05 ก.พ. 2564 เวลา 21:47:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507