ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 7 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 106     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : การโรงแรม   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 8 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายทรงสุข บุญทาวงค์ 22 ม.ค. 2564 เวลา 13:53:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
2 นายธีระพันธ์ ปัญญาดี 24 ม.ค. 2564 เวลา 14:37:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
3 นางสาวชนิดาภา วัชรพุกก์ 26 ม.ค. 2564 เวลา 14:25:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
4 นา่ยวทัญญู สายนาค 28 ม.ค. 2564 เวลา 12:24:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
5 นางสาวกล้วยไม้ สุมังค์ 31 ม.ค. 2564 เวลา 12:37:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.เอกไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่แสดงวุฒิป.โท,ไม่ชำระค่าสมัคร
6 นางสาวธัญลักษณ์ สันติวัฒนสิริ 03 ก.พ. 2564 เวลา 15:15:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
7 นายไพรัช หนูเผือก 03 ก.พ. 2564 เวลา 16:33:27 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายสิทธิชา ตองอบ 04 ก.พ. 2564 เวลา 08:26:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดวุฒิป.ตรี,ไม่ชำระค่าสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507