ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 7 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 107     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : การบัญชี   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 10 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:42:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายธีระ โลสันตา 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:52:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัคร
3 นางสาวปนัดดา ปริปุณณะ 20 ม.ค. 2564 เวลา 09:15:03 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวสุนิสา นนจันทร์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 13:33:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
5 นายเนรมิต ม่อมพะเนาว์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 16:59:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดวุฒิป.โท,ไม่ชำระค่าสมัคร
6 นายอภิชาติ เนียงภา 20 ม.ค. 2564 เวลา 23:51:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นายธันวารินทร์ ต๊ะเสาร์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 09:34:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาวลดาวรรณ สุระนรากุล 21 ม.ค. 2564 เวลา 18:31:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสุภาวดี สุตะโคตร 04 ก.พ. 2564 เวลา 09:25:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
10 นางสาวสุชาดา รงค์จันทมานนท์ 05 ก.พ. 2564 เวลา 18:06:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507