ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 108     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : อิเล็กทรอนิกส์   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 9 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายสมัคร อินทร์เลิศ 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:48:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายอภิชาติ สมสง่า 20 ม.ค. 2564 เวลา 19:40:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายอาทิตย์ ฤทธิแผลง 22 ม.ค. 2564 เวลา 14:51:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
4 นายสิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ 23 ม.ค. 2564 เวลา 19:54:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายประกิจ อินทะชัย 25 ม.ค. 2564 เวลา 12:41:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายศราวุธ โพธิยา 26 ม.ค. 2564 เวลา 21:33:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นายมนตรี ชินานุปกรณ์ 31 ม.ค. 2564 เวลา 10:42:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายสุเมธี พิมพกรรณ์ 02 ก.พ. 2564 เวลา 14:54:39 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นายประชารัฐ สัตถาผล 04 ก.พ. 2564 เวลา 12:44:04 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507