ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 6 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 112     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : การบัญชี   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 4 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางปิ่นอัมภรณ์ มะลัย 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:15:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวเมฑิณี เมษสุวรรณ 20 ม.ค. 2564 เวลา 18:08:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดวุฒิป.โท,ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2 ข้อ 3,ไม่ชำระค่าสมัคร
3 นายบดินทร์ มหาวงศ์ 04 ก.พ. 2564 เวลา 15:00:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2 และ 3
4 นางสาวสุชาดา รงค์จันทมานนท์ 05 ก.พ. 2564 เวลา 18:35:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 3

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507