ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 7 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 36 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวอัจฉรา จรคำ 19 ม.ค. 2564 เวลา 16:38:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวนลินภัสร์ บัวชุม 19 ม.ค. 2564 เวลา 18:41:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
3 นายอาทิตย์ โสภา 19 ม.ค. 2564 เวลา 22:08:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2
4 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม 20 ม.ค. 2564 เวลา 09:46:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
5 นางสาวพรรณิภา จำปาศรี 20 ม.ค. 2564 เวลา 11:40:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นางสาววิชุดา มณีรัตน์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 13:25:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
7 นางสาวกัลยารัตน์ แอ่งเนียม 20 ม.ค. 2564 เวลา 20:12:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
8 นางสาวอคิราภ์ ศรีวิเศษ 21 ม.ค. 2564 เวลา 09:19:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
9 นายอิทธิพล ลืออำนาจ 21 ม.ค. 2564 เวลา 10:01:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
10 นางสาวนวลถนอม วงษ์ยา 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:41:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
11 นางสาวนวพร แก่นต้นพะเนา 21 ม.ค. 2564 เวลา 16:51:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครสอบ
12 นางสาวปานทิพย์ มะหุวัน 21 ม.ค. 2564 เวลา 17:04:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
13 นายศรีวิไลย เพทราเวช 21 ม.ค. 2564 เวลา 20:38:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
14 นางสาวฐิติรัตน์ นิวงษา 21 ม.ค. 2564 เวลา 21:48:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
15 นางสาวภาวินี ใจแข็ง 21 ม.ค. 2564 เวลา 21:50:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
16 นายวิชยุตม์ สุทธิคุณ 22 ม.ค. 2564 เวลา 10:22:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
17 นางสาวสุภาพร พรหมดี 22 ม.ค. 2564 เวลา 10:23:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นางสาวพิชญาภา สุขรี 22 ม.ค. 2564 เวลา 10:25:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
19 นางสาวโชติกา สดใส 22 ม.ค. 2564 เวลา 19:53:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
20 นางสาววิรัน​ดา​ เศษรักษา 22 ม.ค. 2564 เวลา 21:59:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
21 นางกุสุมา แข็งแรง 23 ม.ค. 2564 เวลา 20:49:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
22 นางสาวรัชดาภรณ์ ชนะดิษฐ์ 24 ม.ค. 2564 เวลา 18:56:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
23 นายเมธัส ปัญญาประชุม 25 ม.ค. 2564 เวลา 11:41:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
24 นางสาวนุชจรี ใสส่อง 26 ม.ค. 2564 เวลา 15:36:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
25 นางสาวพรพิมล โกพลรัตน์ 27 ม.ค. 2564 เวลา 10:43:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
26 นายพงศกร บุญพูล 27 ม.ค. 2564 เวลา 21:45:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
27 นางสาวประภาพร อาษาวัง 28 ม.ค. 2564 เวลา 07:16:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
28 นายภานุ พงษ์ฉวี 28 ม.ค. 2564 เวลา 16:36:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
29 นางสาวเจนจิรา แสงจันทร์ 01 ก.พ. 2564 เวลา 09:58:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
30 นางสาวกรณิกา พรหมจันทร์ 02 ก.พ. 2564 เวลา 15:37:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2
31 นางสาวยุวดี หามวงค์ 03 ก.พ. 2564 เวลา 12:38:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
32 นางสาวนพคุณ ขันบันจง 04 ก.พ. 2564 เวลา 20:41:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
33 นางสาวประภัสรา ต่างทอง 05 ก.พ. 2564 เวลา 09:38:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
34 นายวิจิตร ชมภู 05 ก.พ. 2564 เวลา 16:11:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
35 นางสาวชุติมณฑน์ จันทนิตย์ 05 ก.พ. 2564 เวลา 19:28:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
36 นางสาวดวงดาว บุญพูล 05 ก.พ. 2564 เวลา 21:16:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507