ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 302     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 103 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวปิยะดา ใสหมี 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:05:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวอาภาภัทร สุขวงษ์ 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:22:56 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวสุทธิดา เรืองวราบูรณ์ 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:42:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
4 นายวรวัฒน์ ไชยนาค 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:46:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
5 นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาภา 19 ม.ค. 2564 เวลา 15:42:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
6 นางสาวธนพร วรรณเสน 19 ม.ค. 2564 เวลา 16:20:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
7 นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร 19 ม.ค. 2564 เวลา 16:55:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 08:45:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
9 นางสาวพรสุดา ชาลีพล 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:06:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2ที่เป็นปัจจุบัน,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
10 นางสาวอภิระดา นาทุ่งมน 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:15:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
11 นายก้องเกียรติ ไชยทรงยศ 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:22:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
12 นางสาวอรษา บุญชาญ 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:24:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
13 นางสาวศิริพร วาระเพียง 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:40:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
14 นางสาวพัชรี โสภากุล 20 ม.ค. 2564 เวลา 11:04:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
15 นางศศิมณี วิเศษ 20 ม.ค. 2564 เวลา 11:50:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
16 นางสาวธัญลักษณ์ เกษราช 20 ม.ค. 2564 เวลา 13:23:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
17 นายชินพรรณ์ เทือกตาถา 20 ม.ค. 2564 เวลา 13:40:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
18 นางสาวฐิตาพร แก่นจัด 20 ม.ค. 2564 เวลา 14:13:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
19 นายธนวัฒน์ พรหมอารักษ์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 14:22:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
20 นายอริย์ธัช พลแสน 20 ม.ค. 2564 เวลา 14:36:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
21 นางสาวณัฐมล พรมภิบาล 20 ม.ค. 2564 เวลา 15:19:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
22 นางสาวณิชาวีร์ เปรมกมล 20 ม.ค. 2564 เวลา 16:45:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
23 นายอรรถพล แต้มพุดซา 20 ม.ค. 2564 เวลา 17:32:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
24 นายอำพล ภูยาฟ้า 20 ม.ค. 2564 เวลา 18:48:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
25 นางสาวพนิดา วงษา 20 ม.ค. 2564 เวลา 20:45:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
26 นางสาวจิราวดี สีสอง 20 ม.ค. 2564 เวลา 22:46:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
27 นายจิรัฐิติกาล แลศิลา 21 ม.ค. 2564 เวลา 07:32:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
28 นางสาวอักษรมณี พรหมประศรี 21 ม.ค. 2564 เวลา 08:21:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
29 นางสาววิภาดา คำลุน 21 ม.ค. 2564 เวลา 08:33:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
30 นายยุทธนา ศิริฟอง 21 ม.ค. 2564 เวลา 08:50:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
31 นายอภิชาตบุตร ชื่นใจ ชื่นใจ 21 ม.ค. 2564 เวลา 09:03:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
32 นายณรงค์ฤทธิ์ กุลวงษ์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 09:04:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
33 นายธีระธรรม แก้วอินทร์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 09:41:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
34 นางสาวกัญญาภัทร ปุ่งคำน้อย 21 ม.ค. 2564 เวลา 10:36:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
35 นางสาวณัชชา ปาพรม 21 ม.ค. 2564 เวลา 11:01:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
36 นายกฤตภาส แก้วราชนิวงศ์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 11:32:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
37 นางสาววรรณษา พันที 21 ม.ค. 2564 เวลา 12:18:17 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
38 นางสาวสุพัตตรา ราสา 21 ม.ค. 2564 เวลา 12:22:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
39 นางสาวจีรนุช ผมหอม 21 ม.ค. 2564 เวลา 13:49:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
40 นางสาวอรวรรณ รัตนมาลี 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:03:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
41 นางสาวชุติภา คำพันธ์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:09:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
42 นางสาวฐิติพร วงษาลี 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:19:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
43 นางสาววิภาดา โพธิราช 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:51:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
44 นางสาวประจิตรา สุทธิกุล 21 ม.ค. 2564 เวลา 16:06:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
45 นายมาโนช ทองงาม 21 ม.ค. 2564 เวลา 16:08:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
46 ว่าที่ ร.ต.หญิงอารีรัตน์ โหวดหอม 21 ม.ค. 2564 เวลา 16:16:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
47 นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒน์พงษ์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 16:23:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
48 นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ 21 ม.ค. 2564 เวลา 16:25:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
49 นางสาวหัทญา ผ่องโอภาส 21 ม.ค. 2564 เวลา 16:30:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
50 นายพงษ์พัฒน์ ราชกิจ 21 ม.ค. 2564 เวลา 16:44:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
51 นางสาวจุฑามาศ ดวงสา 21 ม.ค. 2564 เวลา 16:50:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
52 นายจิตรกร ลากร 21 ม.ค. 2564 เวลา 17:09:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
53 นายพงศกร เปล่งทรัพย์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 18:41:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
54 นางสาวชาลิสา ทากิระ 21 ม.ค. 2564 เวลา 19:00:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
55 นางสาวดิศราภรณ์ วงษาชัย 21 ม.ค. 2564 เวลา 19:14:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
56 นางสาวพรรณ์ณิชา ทิพยการย์สิริ 21 ม.ค. 2564 เวลา 19:23:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
57 นางสาวบุษกร อินทะวงษ์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 19:34:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
58 นายรังสรรค์ จันทสิทธิ์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 20:25:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
59 นางสาวภาวินี ใจแข็ง 21 ม.ค. 2564 เวลา 21:48:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
60 นางสาวสิริณี ทาสีทา 21 ม.ค. 2564 เวลา 22:01:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกินระยะเวลาประกาศรับสมัคร
61 นางสาวสุจิตตรา ศรีแก้ว 22 ม.ค. 2564 เวลา 06:23:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
62 นายกฤษดา ครามสายออ 22 ม.ค. 2564 เวลา 08:19:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
63 นางสาวอภิรดี เรืองมนตรี 22 ม.ค. 2564 เวลา 09:19:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
64 นางสาวสุทธิดา เปาวะนา 22 ม.ค. 2564 เวลา 10:10:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
65 นางสาวณัฐรดา แสงสีดา 22 ม.ค. 2564 เวลา 14:45:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
66 นางสาววิมลแย้ม โสมี 22 ม.ค. 2564 เวลา 14:54:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
67 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์ 22 ม.ค. 2564 เวลา 15:04:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
68 นางสาวสุชานันท์ สิมมา 22 ม.ค. 2564 เวลา 15:15:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
69 นายธนาธิป ภูดีทิพย์ 22 ม.ค. 2564 เวลา 16:23:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
70 ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลวรรณ ดวงสีทอง 22 ม.ค. 2564 เวลา 16:33:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
71 นายรัชเดช ศรีแก้ว 22 ม.ค. 2564 เวลา 18:51:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
72 นายชาติชาย ชนะเคน 22 ม.ค. 2564 เวลา 20:52:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
73 นางสาวชนัญญา ศรีสวัสดิ์ 23 ม.ค. 2564 เวลา 00:26:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัคร
74 นายวิรุจน์ ยศม้าว 23 ม.ค. 2564 เวลา 09:02:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
75 นางสาวปวีณา ราชบัณดิษฐ 23 ม.ค. 2564 เวลา 12:31:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
76 นางสาววารินทร์ ยอดงาม 23 ม.ค. 2564 เวลา 13:06:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,อัพโหลดเอกสารการสมัครไม่ครบ
77 นางสาวกฤติยา ลาวงค์ 23 ม.ค. 2564 เวลา 20:35:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
78 นางสาวโฉมวลี ฉะอ้อนศรี 24 ม.ค. 2564 เวลา 08:24:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
79 นางสาวณีรตรี ศรีคัญทะ 24 ม.ค. 2564 เวลา 09:37:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
80 นางสาวปาณิศา ผ่องโอภาส 24 ม.ค. 2564 เวลา 11:42:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
81 น.สโชติกา ไชยธานี ไชยธานี 24 ม.ค. 2564 เวลา 16:49:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
82 นายณัฐวุฒิ ชาลีพล 25 ม.ค. 2564 เวลา 12:26:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
83 นายชณวรรต ศรีลาคำ 25 ม.ค. 2564 เวลา 15:38:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
84 ว่าที่ ร.ต.หญิงปริฉัตร ปิดตะ 25 ม.ค. 2564 เวลา 16:02:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
85 นางสาวอรุณรัตน์ สุภาอ้วน 25 ม.ค. 2564 เวลา 16:48:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
86 นางสาวพัชรินทร์ ดวงศร 25 ม.ค. 2564 เวลา 20:01:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
87 นางสาวสุมินตรา โคตรธรรม 27 ม.ค. 2564 เวลา 09:07:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
88 นางสาวจามจุรี หารไชย 27 ม.ค. 2564 เวลา 10:39:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
89 นายอนันต์เทพ รวมสา 27 ม.ค. 2564 เวลา 10:55:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
90 นางสาวกรรณิการ์ นนทวงศรี 28 ม.ค. 2564 เวลา 08:53:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
91 นายสุริยา นิ่มนคร 28 ม.ค. 2564 เวลา 10:12:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
92 นางสาวมัลลิกา ผ่องแผ้ว 28 ม.ค. 2564 เวลา 16:24:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
93 นางสาวกนกวรรณ ไชยเพ็ชร 29 ม.ค. 2564 เวลา 09:05:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่มีหนังสือรับรองตามข้อ 2
94 นางสาวมาริษา สุวรรณแดง 29 ม.ค. 2564 เวลา 14:04:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
95 นางสาวกนกนิตย์ แก้วก่า 30 ม.ค. 2564 เวลา 10:12:17 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
96 นายศิริชัย เชื้อตาพระ 31 ม.ค. 2564 เวลา 15:08:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
97 นางสาวมนรดา เสนาสี 31 ม.ค. 2564 เวลา 19:27:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
98 นางสาวศสิบุตร อำมะรี 01 ก.พ. 2564 เวลา 13:59:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
99 นางสาวสุวจี มูลมาตย์ 02 ก.พ. 2564 เวลา 13:57:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
100 นางสาวธีรยา อบรม 03 ก.พ. 2564 เวลา 14:12:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัคร
101 นางสาวปิยะนุช อินทร์พรหม 03 ก.พ. 2564 เวลา 15:03:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
102 นางสาวอาริกา โกวฤทธิ์ 03 ก.พ. 2564 เวลา 18:33:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
103 นางสุมิตรา ติยะบุตร 05 ก.พ. 2564 เวลา 11:29:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติข้อ 2

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507