ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 303     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารวิชาการ
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 276 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 19 ม.ค. 2564 เวลา 13:55:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวอิสริยา ฝ่ายขันธ์ 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:06:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
3 นางสาวสุทธิดา เรืองวราบูรณ์ 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:44:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวชญาณิศา ลาภะ 19 ม.ค. 2564 เวลา 14:45:04 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวสุราลักษณ์ บุตรโท 19 ม.ค. 2564 เวลา 15:28:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นางณัฐธยานันท์ สุวอ 19 ม.ค. 2564 เวลา 15:44:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาวจันทกานติ์ อุปถัมภ์ 19 ม.ค. 2564 เวลา 15:46:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาวเทียรสว่าง ทองพิทักษ์ 19 ม.ค. 2564 เวลา 15:51:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสาวศิรประภา เปาวะนา 19 ม.ค. 2564 เวลา 15:51:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสุชิรา ศรีสมยา 19 ม.ค. 2564 เวลา 16:21:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวภัชญาณีย์ ต้นใหญ่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 16:46:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นายวิทยา จันทนคร 19 ม.ค. 2564 เวลา 18:50:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 08:48:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
14 นางสาววชิรญาณ์ มีบุญ 20 ม.ค. 2564 เวลา 09:38:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นางสาวธนพร วรรณเสน 20 ม.ค. 2564 เวลา 09:42:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
16 นางสาวพัชริญาภรณ์ พัชรปุณยาภรณ์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 09:45:36 น. ชำระแล้ว ผ่าน
17 นางสาวพรสุดา ชาลีพล 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:06:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
18 นางปภัสสร เหล่าหงษ์สา 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:12:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
19 นายณัชประพันธ์ จุตินิมิตรชัย 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:19:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นางสาวสุวภัทร ดวงสา 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:35:48 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นายเอกรัตน์ มาตรทอง 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:37:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นายทิวัตถ์ ไชยพร 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:48:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัคร
23 นางสาวปริชญา ถาวรพจน์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:57:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นางสาวนันจ์ลินี ภานุมาศภัสสร 20 ม.ค. 2564 เวลา 10:58:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
25 นางสาวสุชาดา เฉลิมมุข 20 ม.ค. 2564 เวลา 11:12:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
26 นายอิศราวุธ ภูธา 20 ม.ค. 2564 เวลา 11:32:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
27 นางสาวปรารถนา อุณาพรหม 20 ม.ค. 2564 เวลา 11:58:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
28 นางศศิมณี วิเศษ 20 ม.ค. 2564 เวลา 12:00:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
29 นางสาวกิตติยา เจริญไชย 20 ม.ค. 2564 เวลา 12:03:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
30 นางสาวอัจฉรา บุญโยธา 20 ม.ค. 2564 เวลา 12:14:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
31 นางสาวขวัญกมล แซ่โล้ว 20 ม.ค. 2564 เวลา 12:26:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
32 ว่าที่ ร.ต.หญิงสาวิตรี หนันแป 20 ม.ค. 2564 เวลา 12:48:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
33 นางสาวรุ้งนภาพร ภูชาดา 20 ม.ค. 2564 เวลา 12:56:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีใบรับรองแพทย์
34 นายภานุเดช พ่อสียา 20 ม.ค. 2564 เวลา 13:44:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
35 นางสาวอรุณี ชาลีพล 20 ม.ค. 2564 เวลา 13:56:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
36 นางสาวอุมา โคตรอาษา 20 ม.ค. 2564 เวลา 14:11:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
37 นางสาววิลาสินี เจียรสุคนธ์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 14:11:56 น. ชำระแล้ว ผ่าน
38 นางสาวฐิตาพร แก่นจัด 20 ม.ค. 2564 เวลา 14:12:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีใบรับรองแพทย์
39 นายธีภพ อุติลา 20 ม.ค. 2564 เวลา 14:38:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
40 นางสาวมลทการณ์ อุทโท 20 ม.ค. 2564 เวลา 14:39:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
41 จักรกฤษณ์- จีอุ่นงอย 20 ม.ค. 2564 เวลา 14:45:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
42 นายธนกฤต แปทา 20 ม.ค. 2564 เวลา 14:53:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
43 นางสาวสุภาริน ศรีเลิศรับสุข 20 ม.ค. 2564 เวลา 14:53:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
44 นายภิญโญ สามานิตย์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 14:57:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
45 นางสาวปนัดดา ตะวงษ์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 15:03:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
46 นางสาวกิจจาพร เชื้อดวงผุย 20 ม.ค. 2564 เวลา 15:25:04 น. ชำระแล้ว ผ่าน
47 ว่าที่ร้อยตรีธีระวุฒิ สุวรรณทา 20 ม.ค. 2564 เวลา 15:33:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีใบรับรองแพทย์
48 นางสาวกุลจิรา พรมอินตา 20 ม.ค. 2564 เวลา 15:40:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
49 นายสรวิชญ์ โคตรพรม 20 ม.ค. 2564 เวลา 15:43:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
50 นางสาวลลิตา ชาลีพล 20 ม.ค. 2564 เวลา 15:50:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
51 นางสาวกันยารัตน์ คำพรมมา 20 ม.ค. 2564 เวลา 15:52:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัคร
52 นางสาวรินรดี เจ๊ะอาแว 20 ม.ค. 2564 เวลา 16:01:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
53 นางสาวจินตนา สาหัส 20 ม.ค. 2564 เวลา 16:07:18 น. ชำระแล้ว ผ่าน
54 นายสุริยา หมวดนามน 20 ม.ค. 2564 เวลา 16:09:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีใบรับรองแพทย์
55 นางสาวธนารักษ์ โคตรภู 20 ม.ค. 2564 เวลา 16:12:04 น. ชำระแล้ว ผ่าน
56 นายณัฐกานต์ ประทุมทอง 20 ม.ค. 2564 เวลา 16:19:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
57 นางสาวจุฑามาศ มณีพรรณ 20 ม.ค. 2564 เวลา 16:28:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัคร
58 นางสาวอมรรัตน์ วัฒโน 20 ม.ค. 2564 เวลา 16:54:37 น. ชำระแล้ว ผ่าน
59 นางสาวชฎาพร ฝ่ายบุญ 20 ม.ค. 2564 เวลา 17:37:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
60 นายทนงศักดิ์ ยิ่งล้ำ 20 ม.ค. 2564 เวลา 18:40:12 น. ชำระแล้ว ผ่าน
61 นางสาวจิราพรรณ ลุนลา 20 ม.ค. 2564 เวลา 18:42:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีใบรับรองแพทย์
62 นายอภิสิทธิ์ หัดสา 20 ม.ค. 2564 เวลา 19:49:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
63 นางสาววรฤทัย วงศ์ละ 20 ม.ค. 2564 เวลา 19:51:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
64 นายรัฐพล แสงสุวรรณ์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 20:14:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
65 นางสาวอรประภา พิมพ์ต้น 20 ม.ค. 2564 เวลา 20:59:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
66 นายอัคร โพธิ์ศรี 20 ม.ค. 2564 เวลา 21:14:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
67 นางสาวณิชชยา สุตะภักดิ์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 21:27:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
68 นางสาวปนิดา กิจธนรัตน์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 21:55:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
69 นายจุลศักดิ์ สมบูรณ์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 03:55:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
70 นางสาวชมพูนุช คูหาทอง 21 ม.ค. 2564 เวลา 07:44:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
71 นางสาวนฤมล จันทร 21 ม.ค. 2564 เวลา 07:56:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
72 นางสาววิภาดา คำลุน 21 ม.ค. 2564 เวลา 08:35:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
73 นางสาวรุจิรา พลเสน 21 ม.ค. 2564 เวลา 08:40:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
74 นายอำพล พุทษราช 21 ม.ค. 2564 เวลา 09:32:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีใบรับรองแพทย์
75 นางสาวเพ็ญพร วะชุม 21 ม.ค. 2564 เวลา 09:38:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
76 นางสาวหัทยา นามวงศา 21 ม.ค. 2564 เวลา 09:49:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
77 นางสาวชเยศรา สุ่มมาตย์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 09:55:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
78 นายกฤษฎา สิงห์เงา 21 ม.ค. 2564 เวลา 09:55:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
79 นายทัตพงศ์ กล่ำสกุล 21 ม.ค. 2564 เวลา 10:33:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
80 นายศิริศักดิ์ ภักดี 21 ม.ค. 2564 เวลา 10:44:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
81 นางสาวอคิราภ์ ศรีวิเศษ 21 ม.ค. 2564 เวลา 10:50:12 น. ชำระแล้ว ผ่าน
82 นางสาวสุภาภรณ์ ทองรี 21 ม.ค. 2564 เวลา 10:53:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
83 นางสาวกัญญาภัทร ปุ่งคำน้อย 21 ม.ค. 2564 เวลา 11:32:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
84 นางสาวศิริรัตน์ แปะทา 21 ม.ค. 2564 เวลา 11:40:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
85 นางสาวไพจิตร เหง้าโอสา 21 ม.ค. 2564 เวลา 11:44:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
86 นายนวรัตน์ สร้อยเพชร 21 ม.ค. 2564 เวลา 12:01:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
87 นางสาวสุพัตตรา ราสา 21 ม.ค. 2564 เวลา 12:23:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
88 นางสาวชุติมา ภูชุม 21 ม.ค. 2564 เวลา 12:31:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
89 นายคณิต แย้มไสย 21 ม.ค. 2564 เวลา 12:37:36 น. ชำระแล้ว ผ่าน
90 นางสาววิภาวี พงษ์ภักดี 21 ม.ค. 2564 เวลา 12:51:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
91 นายนัฐพงษ์ นาโสก 21 ม.ค. 2564 เวลา 13:20:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
92 นางสาวกิริยา นาคราชา 21 ม.ค. 2564 เวลา 13:29:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
93 นางสาวประภัสสร พิมเสน 21 ม.ค. 2564 เวลา 13:29:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
94 นายวรวัฒน์ ไชยนาค 21 ม.ค. 2564 เวลา 13:31:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
95 นายรณกฤต ระทะนาม 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:01:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
96 นายภัทรชัยปกรณ์ ช่องวารินทร์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:04:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัคร
97 นางสาววริศรา เลื่องลือ 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:15:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
98 นายณัฐพงศ์ ภะวะ 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:25:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
99 นางสาวสุกัลยา แสงศรี 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:26:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
100 นางสาวศศิธร โพธิ์จุ้ย 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:50:27 น. ชำระแล้ว ผ่าน
101 นางสาวรุจีชล ปวงศรี 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:52:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
102 นางสาวศศินา นาคเสน 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:52:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
103 นางสาวชลธิดา แก้วตา 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:56:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
104 นางสาวพิราพร จันอุด 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:11:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
105 นางสาวชุติภา คำพันธ์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:29:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
106 นางสาวศิริภรณ์ โสมาลีย์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:33:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
107 นายวันชัย หงษ์ทอง 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:38:26 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
108 นายวัชระ สนใจ 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:40:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
109 นายชาญชัย วังกะธาตุ 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:47:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
110 นางสาวศศิธร มูลศรีแก้ว 21 ม.ค. 2564 เวลา 16:53:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
111 นางสาวณัชชา ปาพรม 21 ม.ค. 2564 เวลา 16:54:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
112 นางสาวหัทญา ผ่องโอภาส 21 ม.ค. 2564 เวลา 17:03:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
113 นายวิษณุกร ศิลา 21 ม.ค. 2564 เวลา 17:26:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
114 ว่าที่ ร.ต.หญิงปริฉัตร ปิดตะ 21 ม.ค. 2564 เวลา 17:28:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
115 นางสาวกาญจนา ละม้ายศรี 21 ม.ค. 2564 เวลา 18:03:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
116 นายธานินทร์ หลิมเจริญ 21 ม.ค. 2564 เวลา 18:20:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
117 นางสาวภัสราภรณ์ มูลโคตร 21 ม.ค. 2564 เวลา 18:21:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
118 นางสาววราภรณ์ ตาลแจ่ม 21 ม.ค. 2564 เวลา 19:32:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
119 ว่าที่ ร.ต.ศักดา อืนทปัญญา 21 ม.ค. 2564 เวลา 19:38:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
120 นางสาวยลรัตน์ดา สุริอาจ 21 ม.ค. 2564 เวลา 20:25:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
121 นางสาววนิดา พรมไทย 21 ม.ค. 2564 เวลา 20:40:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน
122 นายโรจณสมบัติ แก้วอวนิณทร์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 20:42:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
123 นางสาวอารีญา ใจตรง 21 ม.ค. 2564 เวลา 20:48:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
124 นางสาวสกุลรัตน์ ไชยสุระ 21 ม.ค. 2564 เวลา 21:04:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
125 นางสาวภาวินี ใจแข็ง 21 ม.ค. 2564 เวลา 21:51:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
126 นางสาวสมฤดี น้อยเหล็กดี 21 ม.ค. 2564 เวลา 23:06:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
127 นายปรเมษฐ์ ขุนทอง 21 ม.ค. 2564 เวลา 23:52:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
128 นางสาวลภัสรินทร์ ชาระ 22 ม.ค. 2564 เวลา 01:01:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
129 นางสาวชุตินาถ สิงห์คะ 22 ม.ค. 2564 เวลา 07:46:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
130 นายนายณัฐวัฒน์ ดวงสนาม ดวงสนาม 22 ม.ค. 2564 เวลา 08:44:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
131 นางสาวลัดดาวัลย์ จันใด 22 ม.ค. 2564 เวลา 08:56:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
132 นางสาวนิศารัตน์ คำบัว 22 ม.ค. 2564 เวลา 09:15:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
133 นางสาวอภิญญา เอ๊ฟวา 22 ม.ค. 2564 เวลา 09:40:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
134 นางสาวสุพรรษา ยะแสง 22 ม.ค. 2564 เวลา 09:52:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
135 นางสาวณัฐพร แคว้นคอนฉิม 22 ม.ค. 2564 เวลา 09:59:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
136 นางสาวลัดดา สู่สุข 22 ม.ค. 2564 เวลา 10:26:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
137 นางสาวนิตยา แสนลัง 22 ม.ค. 2564 เวลา 10:43:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
138 Missอัญชลีพร พุฒลา 22 ม.ค. 2564 เวลา 10:49:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
139 นายศรัณย์ กองมณี 22 ม.ค. 2564 เวลา 11:18:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
140 นางสาวอุไรรัตน์ สุรัตนะ 22 ม.ค. 2564 เวลา 11:23:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
141 นางสาวภรภัทร ทันประโยชน์ 22 ม.ค. 2564 เวลา 12:03:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
142 นางสาวสุริสาย ผาทอง 22 ม.ค. 2564 เวลา 12:25:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
143 นางสาวลดาวรรณ์ สุริย์พุธ 22 ม.ค. 2564 เวลา 12:32:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
144 นายศักดิ์สิทธิ์ คำเพชรดี 22 ม.ค. 2564 เวลา 12:52:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
145 นายชาตรี ถาปะบุตร 22 ม.ค. 2564 เวลา 12:56:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
146 นางสาวสุพนิดา อุปทุม 22 ม.ค. 2564 เวลา 13:02:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
147 นางสาวฤทัยวรรณ เมืองสุวรรณ 22 ม.ค. 2564 เวลา 13:05:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
148 นายญาณภัทร ซองทอง 22 ม.ค. 2564 เวลา 13:32:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
149 นางสาวศิรินธร เสมอพิทักษ์ 22 ม.ค. 2564 เวลา 13:40:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
150 นางสาวศิรัชฌา เอกสะพัง 22 ม.ค. 2564 เวลา 14:06:26 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
151 ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิตารีย์ จางจันทร์ 22 ม.ค. 2564 เวลา 15:48:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
152 นางสาวปิยะนาถ คำกรฤาชา 22 ม.ค. 2564 เวลา 15:51:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
153 นางสาวนวรัตน์ คาภัยวงศ์ 22 ม.ค. 2564 เวลา 16:02:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
154 นางสาววีรินทร์ พาพิมพ์ 22 ม.ค. 2564 เวลา 17:03:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
155 นายปฏิภาณ เสนาคำ 22 ม.ค. 2564 เวลา 17:55:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
156 นางสาวทับทิม ทุมรี 22 ม.ค. 2564 เวลา 20:38:56 น. ชำระแล้ว ผ่าน
157 นายภูมิชัย มหาวงศ์ 22 ม.ค. 2564 เวลา 21:06:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
158 นายสมโภช สุขรี 23 ม.ค. 2564 เวลา 09:22:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
159 นางสาวชรัยย์รัชฏ์ ทาตะรัตน์ 23 ม.ค. 2564 เวลา 09:30:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
160 นางสาวลภัสปวีร์ โคตรภู 23 ม.ค. 2564 เวลา 09:40:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
161 นายเนติวัฒน์ พุฒศิริวัชรวิชญ์ 23 ม.ค. 2564 เวลา 10:17:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
162 นางสาววิลาสินี แมดจ่อง 23 ม.ค. 2564 เวลา 10:20:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
163 นางสาวณัฐริกา เพ็งธรรมมา 23 ม.ค. 2564 เวลา 10:31:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัคร
164 นางสาวมัลลิกา สุระชัย 23 ม.ค. 2564 เวลา 13:06:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
165 นายมาวิน โทแก้ว 23 ม.ค. 2564 เวลา 13:06:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
166 นางสาวอุมารินทร์ จันทร์ศรี 23 ม.ค. 2564 เวลา 13:32:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
167 นายกฤษณพล สุขมา 23 ม.ค. 2564 เวลา 13:44:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
168 นางสาวน้ำทิพย์ จิตมาตย์ 23 ม.ค. 2564 เวลา 17:32:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
169 นางสาวกาญจนา สุคม 23 ม.ค. 2564 เวลา 20:38:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
170 นายนฤนาท เสวิวัฒน์ 23 ม.ค. 2564 เวลา 21:05:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
171 นายสุระวิทย์ วงศ์ใหญ่ 23 ม.ค. 2564 เวลา 21:39:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
172 นายจีระศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ 24 ม.ค. 2564 เวลา 00:27:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
173 นางสาวกมลชนก เบญมาตย์ 24 ม.ค. 2564 เวลา 07:08:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
174 พิทักษ์จำปาหอม . 24 ม.ค. 2564 เวลา 09:00:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีใบรับรองแพทย์
175 นายศุภชัย ชัยวิชา 24 ม.ค. 2564 เวลา 09:08:05 น. ชำระแล้ว ผ่าน
176 นางสาวหทัยภัทร ไชยแสง 24 ม.ค. 2564 เวลา 09:09:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
177 นายประสิทธิ์ แดงลีท่า 24 ม.ค. 2564 เวลา 10:56:21 น. ชำระแล้ว ผ่าน
178 นางสาวชุติมา วิวงษ์ 24 ม.ค. 2564 เวลา 12:07:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
179 นายภาณุวัฒน์ โคตรธรรม 24 ม.ค. 2564 เวลา 20:46:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
180 นายวศิน กองกิว 24 ม.ค. 2564 เวลา 21:46:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
181 นายคณธร เกตุแย้ม 25 ม.ค. 2564 เวลา 08:50:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
182 นายปุณณวัฒน์ คำสอน 25 ม.ค. 2564 เวลา 09:01:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
183 นางสาวปาริฉัตร ไชยเชษฐ์ 25 ม.ค. 2564 เวลา 09:01:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
184 นางสาวทาริกา ผาอินทร์ 25 ม.ค. 2564 เวลา 09:07:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
185 นางสาวมุขธิดา เชื้อคำเพ็ง 25 ม.ค. 2564 เวลา 10:50:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
186 นางสาวขนิษฐา แก้วดวงตา 25 ม.ค. 2564 เวลา 11:32:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
187 นางสาวปรีญานันท์ อุดทา 25 ม.ค. 2564 เวลา 13:03:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
188 นางสาวธัญวรัตม์ ใจตรง 25 ม.ค. 2564 เวลา 14:23:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
189 นายจักรกฤษณ์ สมเทพ 25 ม.ค. 2564 เวลา 14:39:05 น. ชำระแล้ว ผ่าน
190 นางสาวสุกัญญา บัวผัน 25 ม.ค. 2564 เวลา 14:52:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
191 นางสาวปิยรัตณ์ แสงวงศ์ 25 ม.ค. 2564 เวลา 15:07:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
192 นายจีรวัฒน์ แก้วบุดตา 25 ม.ค. 2564 เวลา 15:21:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
193 นางสาวสุชาดา ไม้แสนดี 25 ม.ค. 2564 เวลา 16:27:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
194 นางสาวเภาลีนา แสนทวีสุข 25 ม.ค. 2564 เวลา 19:08:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
195 นางสาวเมธาวี งามนาเสียว 25 ม.ค. 2564 เวลา 19:24:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
196 น.ส.อโนทัย นิลคำ 25 ม.ค. 2564 เวลา 20:13:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
197 นางสาวอัจฉราพร บุตรติลา 25 ม.ค. 2564 เวลา 21:11:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัคร
198 นางสาวศรอนงค์ พิมพานนท์ 26 ม.ค. 2564 เวลา 01:13:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
199 นางสาวจิราพร บุญวัง 26 ม.ค. 2564 เวลา 09:22:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
200 นางสาวภาวิณี คำคลี่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 11:24:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
201 นายปกรณ์รัมย์ ราชรามทอง 26 ม.ค. 2564 เวลา 11:41:18 น. ชำระแล้ว ผ่าน
202 นายชวนากร แก้วมณีชัย 26 ม.ค. 2564 เวลา 12:15:19 น. ชำระแล้ว ผ่าน
203 นางสาวนันทิชา ศรีวิชัย 26 ม.ค. 2564 เวลา 12:36:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
204 นายกำพล กุลศรี 26 ม.ค. 2564 เวลา 12:43:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
205 นายภูริวัฒก์ อินทร์ไชยา 26 ม.ค. 2564 เวลา 12:46:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
206 นางสาววณัสนันท์ ยางธิสาร 26 ม.ค. 2564 เวลา 13:58:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
207 นางสาวณัชกร สุวรรณหงษ์ 26 ม.ค. 2564 เวลา 14:15:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัคร
208 นางสาวกนกนิตย์ แก้วก่า 26 ม.ค. 2564 เวลา 15:24:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
209 นางสาววิมลแย้ม โสมี 26 ม.ค. 2564 เวลา 15:28:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
210 นางสาวรัตนพร หูมเเพง 26 ม.ค. 2564 เวลา 16:18:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
211 นางสาวมาริสา สุทธิธรรม 26 ม.ค. 2564 เวลา 17:51:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
212 นางจิตรลัดดา สุวรรณศรี 26 ม.ค. 2564 เวลา 19:06:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
213 นางสาวนิภาพร บำรุงสวัสดิ์ 26 ม.ค. 2564 เวลา 22:41:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
214 นายเกียรติศักดิ์ บ้านกลาง 27 ม.ค. 2564 เวลา 00:07:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
215 นายวัชรินทร์ ศรีวิชา 27 ม.ค. 2564 เวลา 10:25:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
216 นายชัยยงค์ สำโรง 27 ม.ค. 2564 เวลา 11:06:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
217 นางสาวจิราภรณ์ เมืองเก่า 27 ม.ค. 2564 เวลา 11:28:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
218 นายนฤพนธ์ อินทร์ติยะ 27 ม.ค. 2564 เวลา 12:45:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
219 นางสาวณัฐชยา วดีศิริศักดิ์ 27 ม.ค. 2564 เวลา 14:54:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
220 นายชินพันธ์ ไกยะฝาย 27 ม.ค. 2564 เวลา 18:21:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
221 นางสาวเมลดา ตัณฑวราภาธร 28 ม.ค. 2564 เวลา 08:46:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
222 นางสาววิรัชดา พรมคำบุตร 28 ม.ค. 2564 เวลา 09:07:37 น. ชำระแล้ว ผ่าน
223 นายณัฐภัทร อภิรัชภิญโญ 28 ม.ค. 2564 เวลา 11:27:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
224 นางสาวภัทรา เจริญวงศ์ 28 ม.ค. 2564 เวลา 12:37:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
225 นางสาวอาทิตยา บุดดา 28 ม.ค. 2564 เวลา 12:53:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
226 นางสาวพรนภา ภาโสม 28 ม.ค. 2564 เวลา 12:55:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
227 นางสาวปิยาพัชร แสนอุบล 28 ม.ค. 2564 เวลา 14:34:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
228 นางสาวสิริกานต์ แก้วไกรสร 28 ม.ค. 2564 เวลา 15:42:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
229 นางสาวปิยพร ถิ่นประสาท 28 ม.ค. 2564 เวลา 16:27:37 น. ชำระแล้ว ผ่าน
230 นายชนินทร์ อุทัยทิพย์ ทิพย์เสถียร 28 ม.ค. 2564 เวลา 20:54:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
231 นางสาวทิพย์สุดา พ่อธานี 29 ม.ค. 2564 เวลา 09:39:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
232 นางสาววรรณนิภา จันทพิมพ์ 29 ม.ค. 2564 เวลา 10:59:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
233 นายคำรณ กลับใจ 29 ม.ค. 2564 เวลา 12:49:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
234 นางสาวชลธิชา ศรีหาเศษ 29 ม.ค. 2564 เวลา 13:06:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
235 นางสาวธัญสุดา นุชิต 29 ม.ค. 2564 เวลา 17:55:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
236 นายสถาพร โง่นทา 29 ม.ค. 2564 เวลา 18:50:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
237 นางสาวนิภาวรรณ จันทะนันท์ 29 ม.ค. 2564 เวลา 19:32:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
238 นางสาวบุษรา สำราญสุข 29 ม.ค. 2564 เวลา 21:18:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
239 นางสาวอรอุมา วนาไชย์ 30 ม.ค. 2564 เวลา 12:38:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
240 นางสาวหทัยชนก บุญกระสาน 31 ม.ค. 2564 เวลา 11:29:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีใบรับรองแพทย์
241 นางสาวยุวนิดา ยึรัมย์ 01 ก.พ. 2564 เวลา 09:14:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
242 นางสาวชนิกา ศิริวัฒน์ 01 ก.พ. 2564 เวลา 10:33:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
243 นางสาวฉัตรตรี เนื่องคันธีร์ 01 ก.พ. 2564 เวลา 13:25:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
244 นางสาวชยาทิพย์ หูมแพง 01 ก.พ. 2564 เวลา 18:50:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
245 นางสาวลลิตา เสนาวัง 01 ก.พ. 2564 เวลา 21:35:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
246 นางสาวมนทกานติ จันทร์ไตรรัตน์ 01 ก.พ. 2564 เวลา 23:11:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีใบรับรองแพทย์
247 นางสาวธนภร อาจศรี 02 ก.พ. 2564 เวลา 10:18:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
248 นายพงศธร บุญเฮ้า 02 ก.พ. 2564 เวลา 11:23:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
249 นางสาวเสมอจิต เลิศสงคราม 02 ก.พ. 2564 เวลา 11:43:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
250 นางสาวสุภาวรรณ พิมพ์จันทร์ 02 ก.พ. 2564 เวลา 13:53:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
251 นางสาวมะลิวัลย์ สิงห์เสือ 02 ก.พ. 2564 เวลา 15:27:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
252 ว่าที่ ร.ต.คมสันต์ จันทร์ประสงค์ 02 ก.พ. 2564 เวลา 18:47:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
253 นางสาวดารารัตน์ น้อยใหญ่ 03 ก.พ. 2564 เวลา 05:21:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
254 นางสาวนภสร อินไชยา 03 ก.พ. 2564 เวลา 08:49:48 น. ชำระแล้ว ผ่าน
255 นางนิลาวัลย์ แก้วเมืองน้อย 03 ก.พ. 2564 เวลา 09:01:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
256 นางสาวรุ่งนภา ยศรักษา 03 ก.พ. 2564 เวลา 11:37:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
257 นางสาววิภาดา โพธิราช 03 ก.พ. 2564 เวลา 13:29:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
258 นางสาวเจนจิรา เจริญธนกุล 03 ก.พ. 2564 เวลา 14:05:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
259 นางสาวภัทรพร ภูผิวเดือน 03 ก.พ. 2564 เวลา 15:23:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคุณวุฒิการศึกษา,ไม่มีใบรับรองแพทย์
260 ว่าที่ร้อยเอกณัฐสุรเชฏฐ พรหมสิงห์ 03 ก.พ. 2564 เวลา 21:46:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
261 นายปวรุฒม์ ถิระเลิศพานิชย์ 04 ก.พ. 2564 เวลา 09:17:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
262 นางสาวอิงฤทัย โชติวิสุทธิ์ 04 ก.พ. 2564 เวลา 11:12:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
263 นางสาวปาริษา เพชรประไพ 04 ก.พ. 2564 เวลา 12:56:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
264 นางสาวณัฏฐา ลุนลาน 04 ก.พ. 2564 เวลา 19:56:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน
265 นางสาวมนัสนันท์ ธนสัจจวัฒน์ 04 ก.พ. 2564 เวลา 20:58:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
266 นางสาวศิริญญา พรประสิทธิ์ 04 ก.พ. 2564 เวลา 22:31:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
267 นางสาววิริยา วังทะพันธ์ 05 ก.พ. 2564 เวลา 09:13:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
268 นางสาวรุ่งฤดี ชลอเจริญยิ่ง 05 ก.พ. 2564 เวลา 10:08:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
269 นางสาวเกณิกา จำรัสจันทร์ 05 ก.พ. 2564 เวลา 12:11:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
270 นางสาวภาริดา ปัญญาประชุม 05 ก.พ. 2564 เวลา 14:35:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
271 นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์ 05 ก.พ. 2564 เวลา 15:58:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
272 นายคมสันต์ ลาพาแว 05 ก.พ. 2564 เวลา 16:05:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
273 นางสาวเกศินี มีมาก 05 ก.พ. 2564 เวลา 17:20:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
274 ส.อ.อภิรัฐ รัตนวงค์ 05 ก.พ. 2564 เวลา 17:40:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
275 นางสาวทัตชญา พานันต์ 05 ก.พ. 2564 เวลา 20:39:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
276 นายบัณฑิต วงศ์จันทร์ 05 ก.พ. 2564 เวลา 21:30:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507