ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 304     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิจัย   คุณวุฒิ : ปริญญาโท   สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
อัตตราเงินเดือน : 22,750 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 27 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายณรงค์ธร ดวงชัย 20 ม.ค. 2564 เวลา 16:57:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
2 นายชัชวาลย์ รัตนอักษรศิลป์ 20 ม.ค. 2564 เวลา 18:35:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
3 นางสาวสุภาวดี กาญจนเกต 20 ม.ค. 2564 เวลา 23:06:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
4 ว่าที่ ร.ต.สังวรณ์ ประกอบพร 21 ม.ค. 2564 เวลา 03:24:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
5 นางนัทธวัฒน์ ธนสัจจวัฒน์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 09:57:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
6 นายพีระพล ใสสะอาด 21 ม.ค. 2564 เวลา 13:44:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
7 นางสาวกาญจนา บุตรจอมชัย 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:36:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
8 นางวัยณา เนียมนิล 21 ม.ค. 2564 เวลา 16:39:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
9 นายธนศิษฐ์ ภัทรปิยประสิทธิ์ 21 ม.ค. 2564 เวลา 22:03:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
10 นางสาวจีร์ปภัส ด้วงสะดี 22 ม.ค. 2564 เวลา 08:37:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นายทองยศ ศรีเพ็ง 23 ม.ค. 2564 เวลา 09:41:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
12 นางสาวสลิลรดา รัตน์พลที 23 ม.ค. 2564 เวลา 17:02:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
13 นายกฤษณชัย ลีลาชัย 24 ม.ค. 2564 เวลา 12:53:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
14 นางสาวมุทิญาภรณ์ พวงบุตร 24 ม.ค. 2564 เวลา 13:16:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
15 นายชานนท์ เจริญรัตน์ 24 ม.ค. 2564 เวลา 20:48:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีวิทยานิพนธ์ ตามข้อ 2
16 น.ส.อโนทัย นิลคำ 25 ม.ค. 2564 เวลา 20:05:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
17 นางสาวภูมิกา เกริกชัยวัน 26 ม.ค. 2564 เวลา 13:22:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
18 นายณัฐพล วงศ์ประทุม 29 ม.ค. 2564 เวลา 01:20:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
19 นายธนวัฒน์ เศรษฐธีรโชติ 29 ม.ค. 2564 เวลา 11:14:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัครตามเวลาที่กำหนด
20 นางสาวนฤมล เสาอนันต์ 29 ม.ค. 2564 เวลา 11:47:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
21 นางสาววิลาวัลย์ ทองนรินทร์ 03 ก.พ. 2564 เวลา 09:25:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ 04 ก.พ. 2564 เวลา 09:20:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
23 นายเลิศเกียรติ นาคะอินทร์ 04 ก.พ. 2564 เวลา 11:31:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
24 นายไสว บุดดีวงษ์ 04 ก.พ. 2564 เวลา 11:51:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
25 นายคมสันต์ ลาพาแว 04 ก.พ. 2564 เวลา 21:31:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
26 นางสาวสุชีรา พระมาลา 04 ก.พ. 2564 เวลา 22:27:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
27 นางสาวรัตนา เกียรติทรงชัย 05 ก.พ. 2564 เวลา 15:21:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507