ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน เสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.227.235.183
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 105     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : เทคโนโลยีเครื่องกล   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 6 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายอนุมัติ ศิริเจริญพานิชย์ 28 มี.ค. 2564 เวลา 15:29:52 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
2 นายกิตตินันท์ วันสาสืบ 29 มี.ค. 2564 เวลา 15:10:23 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
3 นายโชคดี ปัดนา 29 มี.ค. 2564 เวลา 19:44:06 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
4 นางสาวอนุชจารี ขุนทิพย์ทอง 01 เม.ย. 2564 เวลา 21:06:15 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
5 นายกัมพล อรนนท์ 02 เม.ย. 2564 เวลา 19:29:10 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
6 นายธวัช กองสี 06 เม.ย. 2564 เวลา 14:06:32 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507