ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 3.238.95.208
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 101     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : ภาษาอังกฤษ   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 4 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาววัชราภรณ์ รัตนจารุ 14 ก.ค. 2564 เวลา 11:45:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่สำเร็จการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ตามข้อ3.,ไม่มีผลงานทางวิชาการตามข้อ4.
2 นางสาวนิศารัตน์ การรัตน์ 04 ส.ค. 2564 เวลา 15:21:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
3 นางสาวสุวิมล พลเยี่ยม 04 ส.ค. 2564 เวลา 22:27:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ,ไม่สำเร็จการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ตามข้อ3.,ไม่มีผลงานทางวิชาการตามข้อ4.
4 นางสาวปิติญา สุธีรพันธุ์ 08 ส.ค. 2564 เวลา 10:38:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คะแนนภาษาอังกฤษมีอายุเกิน2ปี,ไม่ชำระค่าสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507