ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.238.95.208
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 102     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : นิติศาสตร์   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 2 คน   จำนวนผู้สมัคร : 8 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาววรรณรุจี ยันทะแย้ม 13 ก.ค. 2564 เวลา 13:30:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
2 นางสาวชญานิษฐ์ ตุเทพ 15 ก.ค. 2564 เวลา 13:49:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
3 ร.ต.อ.ยุทธศักดิ์ พิทักษ์ชัยดำรงค์ 19 ก.ค. 2564 เวลา 15:58:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบคุณวุฒิป.โท,ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
4 นางสาวอมรประภา แผ่นศิลา 21 ก.ค. 2564 เวลา 21:19:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
5 นายชลวิทย์ โสมณวัตร 25 ก.ค. 2564 เวลา 15:43:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอายุเกิน2ปี
6 นายรวิช ลอศรีชะเลียง 28 ก.ค. 2564 เวลา 20:13:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาวสุกัญญา วิเศษศรี 07 ส.ค. 2564 เวลา 16:11:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 2.
8 นายสุชน พิมพะสาลี 07 ส.ค. 2564 เวลา 23:31:26 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ,ไม่มีหนังสือรับรองตามข้อ 3.,ไม่ชำระค่าสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507