ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 3.238.95.208
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 104     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : คณิตศาสตรศึกษา   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะครุศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 2 คน   จำนวนผู้สมัคร : 6 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวชมพู่ ลุนศักดิ์ 12 ก.ค. 2564 เวลา 21:36:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางวิจิตรา โสเพ็ง 12 ก.ค. 2564 เวลา 23:34:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศ
3 นางสาวจิระภา ลามุงคุณ 13 ก.ค. 2564 เวลา 21:27:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ข้อ1,ข้อ3,ข้อ4 และข้อ 6
4 นางสาวกัลยาภรณ์ ทองพูล 14 ก.ค. 2564 เวลา 15:28:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
5 ว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน์ จันทะโมคา 19 ก.ค. 2564 เวลา 18:37:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ข้อ1,ข้อ3,ข้อ4 และข้อ 6
6 นายณัฐพงษ์ ชลุยรัตน์ 20 ก.ค. 2564 เวลา 11:14:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่แนบหลักฐานตามข้อ 3,ข้อ4,คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507