ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.238.95.208
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 105     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)   คุณวุฒิ : ปริญญาเอก   สังกัด : คณะครุศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 19 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวรัตนา เกียรติทรงชัย 13 ก.ค. 2564 เวลา 10:10:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,วุฒิไม่ตรงตามประกาศ,ไม่มีหลักฐานข้อ 4 ข้อ5 ข้อ6
2 นายประกรรษวัต จันทร์ประไพ 15 ก.ค. 2564 เวลา 03:16:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหลักฐานตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ6
3 นายกิตติพล ขาวงาม 15 ก.ค. 2564 เวลา 18:30:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
4 นางสาวณัฐธิดา โสภณ 15 ก.ค. 2564 เวลา 23:04:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิ ป.เอก ป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามข้อ5.
5 นางสาวสุพัตรา เตียงงา 16 ก.ค. 2564 เวลา 11:04:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามข้อ5.
6 นางสาวปานประดับ สินปรุ 16 ก.ค. 2564 เวลา 11:37:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
7 นางสาวภัชราภรณ์ ไชยสาร 17 ก.ค. 2564 เวลา 08:50:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามข้อ 5.
8 นายอาทิตย์ ธานี 17 ก.ค. 2564 เวลา 21:22:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 6
9 นางสาวกานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์ 18 ก.ค. 2564 เวลา 11:36:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
10 นายสุรพงศ์ รัตนะ 18 ก.ค. 2564 เวลา 15:09:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวลดาวรรณ์ รัตนพลแสน 18 ก.ค. 2564 เวลา 15:26:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามข้อ5.
12 นางสาวไอลดา ชูภารา 21 ก.ค. 2564 เวลา 10:43:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.เอกไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่แสดงวุฒิป.โท ป.ตรี,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามข้อ5.
13 นางสาวนภาพร กวมทรัพย์ 23 ก.ค. 2564 เวลา 11:53:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.เอก ป.โทไม่ตรงตามประกาศ,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามข้อ5,ไม่ชำระค่าสมัคร
14 นายศรีสรรค์ ปูพบุญ 28 ก.ค. 2564 เวลา 13:42:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
15 นางสาวอัญชลี ต้นศรี 29 ก.ค. 2564 เวลา 22:34:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ,ไม่แนบหลักฐานข้อ 4 ข้อ5
16 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ 04 ส.ค. 2564 เวลา 16:01:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามข้อ5.
17 นายอำนาจ ชินพงษ์พานิช 04 ส.ค. 2564 เวลา 19:49:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามข้อ5.
18 นางสาวรุ่งนภา สมนาค 05 ส.ค. 2564 เวลา 16:48:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามข้อ5.
19 นางสาวปภาสนีย์ เหมือนรักษา 07 ส.ค. 2564 เวลา 07:36:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานตามข้อ5.

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507