ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 3.238.95.208
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 201     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : การศึกษาปฐมวัย   คุณวุฒิ : ปริญญาโท   สังกัด : คณะครุศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 26,250 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 2 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวอัญชนา เถาว์ชาลี 14 ก.ค. 2564 เวลา 22:50:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศ,
2 นางสาววรรษิษฐา อัครธนยวมนต์ 06 ส.ค. 2564 เวลา 15:31:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหลักฐานตามข้อ 4. ข้อ5 และ 6.,เกรดเฉลี่ยป.โท ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด, ไม่แนบวุฒิป.ตรี

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507