ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.238.95.208
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารวิชาการ
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 61 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวภัชญาณีย์ ต้นใหญ่ 12 ก.ค. 2564 เวลา 15:28:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวชญาณิศา ลาภะ 12 ก.ค. 2564 เวลา 16:30:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายณัฐพงศ์ ภะวะ 12 ก.ค. 2564 เวลา 19:04:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 12 ก.ค. 2564 เวลา 21:11:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 จักรกฤษณ์- จีอุ่นงอย 12 ก.ค. 2564 เวลา 21:15:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
6 นางสาวภัทรา วรลักษณ์ 12 ก.ค. 2564 เวลา 21:33:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
7 นางสาวชนิกา ศิริวัฒน์ 12 ก.ค. 2564 เวลา 23:07:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาวสุราลักษณ์ บุตรโท 12 ก.ค. 2564 เวลา 23:15:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นายวิทยา จันทนคร 13 ก.ค. 2564 เวลา 08:59:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวปิยะดา ใสหมี 13 ก.ค. 2564 เวลา 09:18:14 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวชาคริยา วงศ์ตระกูลนาวิน 13 ก.ค. 2564 เวลา 09:50:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
12 นางสาวศิรประภา เปาวะนา 13 ก.ค. 2564 เวลา 11:17:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นางปภัสสร เหล่าหงษ์สา 13 ก.ค. 2564 เวลา 12:19:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
14 นางสาวลลิตา เสนาวัง 13 ก.ค. 2564 เวลา 13:30:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
15 นายจีรวัฒน์ แก้วบุดตา 13 ก.ค. 2564 เวลา 13:33:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- เกินระยะเวลาชำระค่าสมัครสอบตามประกาศฯ,ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 2
16 ว่าที่ร้อยตรีธีระวุฒิ สุวรรณทา 13 ก.ค. 2564 เวลา 14:10:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
17 นายกิตติรัช นวลงาม 13 ก.ค. 2564 เวลา 15:48:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นางสาวฐิตาพร แก่นจัด 13 ก.ค. 2564 เวลา 16:20:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
19 นายณัชประพันธ์ จุตินิมิตรชัย 13 ก.ค. 2564 เวลา 20:16:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นางสาวปุณณภา เทพทุมมี 13 ก.ค. 2564 เวลา 21:34:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นายรัฐพงษ์ โป้เคน 14 ก.ค. 2564 เวลา 09:11:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นายญาณภัทร ซองทอง 14 ก.ค. 2564 เวลา 14:01:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
23 นางสาวอภิญญา เอ๊ฟวา 15 ก.ค. 2564 เวลา 09:24:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นางสาวกิตตาภา มะลิมาตร 15 ก.ค. 2564 เวลา 17:39:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นางสาวเสาวภา ศิริโสม 15 ก.ค. 2564 เวลา 18:08:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
26 นายกิตติพล ขาวงาม 15 ก.ค. 2564 เวลา 18:19:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
27 นางสาววิชญาพร เฉลิมพงศ์ 15 ก.ค. 2564 เวลา 18:45:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
28 นายจิรพงษ์ กาแก้ว 15 ก.ค. 2564 เวลา 21:01:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีใบรับรองแพทย์
29 นางสาวสุดารัตน์ เรืองวราบูรณ์ 16 ก.ค. 2564 เวลา 17:21:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
30 นางสาวกิตติยา กิ่งไม้กลาง 16 ก.ค. 2564 เวลา 19:18:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
31 นายจีรสิทธิ์ ไตรพิมพ์ 17 ก.ค. 2564 เวลา 14:18:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
32 นายจิรเดช บุปผาวัลย์ 17 ก.ค. 2564 เวลา 18:09:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2,ไม่มีใบรับรองแพทย์
33 นางสาวธนาวรรณ บุทธิจักร 18 ก.ค. 2564 เวลา 10:44:09 น. ชำระแล้ว ผ่าน
34 นางสาวนุชจรี ใสส่อง 19 ก.ค. 2564 เวลา 10:04:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
35 นางสุชิรา ศรีสมยา 19 ก.ค. 2564 เวลา 10:45:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
36 นายกฤษนัย ไวสู้ศึก 19 ก.ค. 2564 เวลา 16:27:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
37 นางสาวพัชริญาภรณ์ พัชรปุณยาภรณ์ 20 ก.ค. 2564 เวลา 10:09:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
38 ว่าที่ ร.ต.อัครพล ภูมี 20 ก.ค. 2564 เวลา 22:31:12 น. ชำระแล้ว ผ่าน
39 นางสาวกนิษฐา จันทพันธ์ 21 ก.ค. 2564 เวลา 09:28:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
40 นางสาววัลยา เวชวิทย์ 21 ก.ค. 2564 เวลา 14:35:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
41 นางสาวสุภาพร พรหมดี 21 ก.ค. 2564 เวลา 16:47:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
42 นางสาวอิสริยา ฝ่ายขันธ์ 22 ก.ค. 2564 เวลา 10:03:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
43 นางสาวภัสราวดี แสนกาษา 22 ก.ค. 2564 เวลา 11:43:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
44 นายอรรถพล ทุมประเสน 22 ก.ค. 2564 เวลา 23:44:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
45 นางศศิวิมล อรรคศรีวร 23 ก.ค. 2564 เวลา 12:47:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
46 นางสาวจันทร์เพ็ญ พิรุณรัตน์ 25 ก.ค. 2564 เวลา 14:27:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
47 นางสาวภรภัทร ทันประโยชน์ 26 ก.ค. 2564 เวลา 13:58:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
48 นางสาวภาณุมาศ อุทธิสาร 26 ก.ค. 2564 เวลา 16:56:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
49 นางสาวนิจนารี บำรุงศิริ 28 ก.ค. 2564 เวลา 09:22:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
50 นางสาวทัฬห์ธีรดา นาคเสน 30 ก.ค. 2564 เวลา 14:08:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
51 นางสาวถนอมวรรณ ศรีวงษา 30 ก.ค. 2564 เวลา 16:27:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
52 นายนทีธร วงษ์นารี 01 ส.ค. 2564 เวลา 20:30:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
53 นางสาวอรอุมา วนาไชย์ 02 ส.ค. 2564 เวลา 14:04:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
54 นางสาวขนิษฐา กัญญาโภค 04 ส.ค. 2564 เวลา 12:07:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
55 นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์ 05 ส.ค. 2564 เวลา 10:17:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
56 นายกฤติเดช อารมย์อุ่น 05 ส.ค. 2564 เวลา 22:09:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
57 นางสาวภารดี อินทร์เอี่ยม 06 ส.ค. 2564 เวลา 15:26:44 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
58 นางสาวอัจฉรา จรคำ 06 ส.ค. 2564 เวลา 15:50:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แนบหลักฐานการชำระค่าสมัคร
59 นางสาวธิดารัตน์ ประพัฒน์พงษ์ 06 ส.ค. 2564 เวลา 16:00:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
60 นางสาวเทียรสว่าง ทองพิทักษ์ 07 ส.ค. 2564 เวลา 17:17:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2
61 นางสาวสร้อยสุดา วะสาร 08 ส.ค. 2564 เวลา 21:19:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองตามคุณสมบัติข้อ2

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507