ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.238.95.208
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักวิทยบริการ
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 25 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวภัชญาณีย์ ต้นใหญ่ 17 ส.ค. 2564 เวลา 16:30:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวสุนิสา นนจันทร์ 17 ส.ค. 2564 เวลา 22:46:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวพัชรี เมาลี 17 ส.ค. 2564 เวลา 22:47:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา,ไม่ชำระค่าสมัคร
4 นางสาวชนิดา ศรีจันทรา 18 ส.ค. 2564 เวลา 09:07:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายเนรมิต ม่อมพะเนาว์ 18 ส.ค. 2564 เวลา 09:27:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
6 นางสาวธาราภรณ์ จันทมาศ 18 ส.ค. 2564 เวลา 09:29:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาวอัจฉรา จรคำ 18 ส.ค. 2564 เวลา 09:30:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาวพัชราภรณ์ ทนคำดี 18 ส.ค. 2564 เวลา 10:28:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสาวสุภาพร พรหมดี 18 ส.ค. 2564 เวลา 10:38:05 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวนพคุณ ขันบันจง 18 ส.ค. 2564 เวลา 11:28:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวหทัยภัทร ไชยเทศ 18 ส.ค. 2564 เวลา 12:39:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา,ยังไม่สำเร็จการศึกษา
12 นายอาทิตย์ โสภา 18 ส.ค. 2564 เวลา 13:39:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
13 นางสาวอรนภา สาริวงษา 18 ส.ค. 2564 เวลา 19:43:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
14 นางสาววิภาดา คำลุน 19 ส.ค. 2564 เวลา 09:38:19 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม 19 ส.ค. 2564 เวลา 11:23:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นางสาวศรัญญา เดชมณี 19 ส.ค. 2564 เวลา 11:31:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
17 นางสาวจันทกานติ์ อุปถัมภ์ 20 ส.ค. 2564 เวลา 13:57:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นางสาวประภาพร อาษาวัง 20 ส.ค. 2564 เวลา 14:31:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา,ไม่ชำระค่าสมัคร
19 นางสาวอัญญธิดา วงศ์ตาขี่ 22 ส.ค. 2564 เวลา 12:19:44 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
20 นายวัชรพล อินธิดา 22 ส.ค. 2564 เวลา 22:42:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
21 นายภานุ พงษ์ฉวี 23 ส.ค. 2564 เวลา 10:37:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นางสาวญาสุมินทร์ นวนตา 26 ส.ค. 2564 เวลา 10:17:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
23 นางสาวพิมพิไล อินทร์หอม 26 ส.ค. 2564 เวลา 13:11:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นายบารเมษฐ์ โลสันตารุ่งเรือง 26 ส.ค. 2564 เวลา 16:06:39 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นายณัชพล วงษ์พุทธา 30 ส.ค. 2564 เวลา 10:04:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507