ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.238.95.208
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 302     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าที่)   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารงานทั่วไป
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 41 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายทรงชัย มุกดาม่วง 17 ส.ค. 2564 เวลา 16:10:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายปริญญา อ้นมา 17 ส.ค. 2564 เวลา 16:11:26 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
3 นางสาววิวรรยา รัตนวิรุฬห์ 17 ส.ค. 2564 เวลา 16:12:56 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวปิยะดา ใสหมี 17 ส.ค. 2564 เวลา 16:13:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวภัชญาณีย์ ต้นใหญ่ 17 ส.ค. 2564 เวลา 16:19:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นางสาวชญาณิศา ลาภะ 17 ส.ค. 2564 เวลา 16:41:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นายนิวัฒน์ ไตรพิษ 17 ส.ค. 2564 เวลา 18:03:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
8 นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 18 ส.ค. 2564 เวลา 08:41:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นายณัชประพันธ์ จุตินิมิตรชัย 18 ส.ค. 2564 เวลา 08:44:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นายวิทยา จันทนคร 18 ส.ค. 2564 เวลา 09:16:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
11 นางปภัสสร เหล่าหงษ์สา 18 ส.ค. 2564 เวลา 09:36:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์ 18 ส.ค. 2564 เวลา 09:55:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นางสาวอาภาภัทร สุขวงษ์ 18 ส.ค. 2564 เวลา 09:59:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นางสาวสุธาวัลย์ โกพลรัตน์ 18 ส.ค. 2564 เวลา 11:45:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
15 นายจีรวัฒน์ แก้วบุดตา 18 ส.ค. 2564 เวลา 13:14:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นางสาวสุชาดา เฉลิมมุข 18 ส.ค. 2564 เวลา 15:03:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
17 นางสาวชนิกา ศิริสานต์ 18 ส.ค. 2564 เวลา 15:06:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
18 นางสาวพัชริญาภรณ์ พัชรปุณยาภรณ์ 18 ส.ค. 2564 เวลา 18:40:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
19 นางสาวศิรประภา เปาวะนา 19 ส.ค. 2564 เวลา 09:32:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
20 นางสาวสุพัตตรา ราสา 19 ส.ค. 2564 เวลา 09:52:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
21 นางสาวศรัญญา เดชมณี 19 ส.ค. 2564 เวลา 11:00:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
22 นายจีรสิทธิ์ ไตรพิมพ์ 19 ส.ค. 2564 เวลา 14:47:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
23 นางสาวอรพรรณ ประทุมทอง 19 ส.ค. 2564 เวลา 17:05:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นางสาวศิริวิมล บุญจันทร์ 20 ส.ค. 2564 เวลา 08:27:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นายทินวุฒิ ถาพร 20 ส.ค. 2564 เวลา 09:07:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
26 นางสุชิรา ศรีสมยา 20 ส.ค. 2564 เวลา 10:47:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
27 นางสาวจรรยวรรธน์ วงพิจิตร 20 ส.ค. 2564 เวลา 15:16:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา,ไม่ชำระค่าสมัคร
28 ว่าที่ ร.ต.ชายมงคล มานะจักร์ 21 ส.ค. 2564 เวลา 15:43:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
29 นายวิทยา ถิ่นพุดซา 22 ส.ค. 2564 เวลา 11:56:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา,ไม่ชำระค่าสมัคร
30 นางสาวกิตตาภา มะลิมาตร 23 ส.ค. 2564 เวลา 13:12:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
31 นางสาวศศินา นาคเสน 23 ส.ค. 2564 เวลา 13:21:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
32 นางสาวภรภัทร ทันประโยชน์ 23 ส.ค. 2564 เวลา 16:34:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
33 นางสาวใจสุจินต์ สวนไผ่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 13:16:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
34 นางสาวสุกัญญา บัวผัน 25 ส.ค. 2564 เวลา 11:56:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา,ไม่ชำระค่าสมัคร
35 นางสาวรุ่งนภา ยศรักษา 25 ส.ค. 2564 เวลา 11:58:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา,ไม่ชำระค่าสมัคร
36 นางสาวจุฑารัตน์ สุภาดี 25 ส.ค. 2564 เวลา 12:34:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
37 นายชัยวิทย์ สุทธะมา 25 ส.ค. 2564 เวลา 22:54:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
38 นายกฤตภาส แก้วราชนิวงศ์ 30 ส.ค. 2564 เวลา 08:43:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
39 นางสาวฤทัยวรรณ เมืองสุวรรณ 30 ส.ค. 2564 เวลา 09:27:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
40 นางสาวเพชรรัตน์ ชัดเจน 30 ส.ค. 2564 เวลา 13:56:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
41 นางสาวจันจิรา สีกาลัง 30 ส.ค. 2564 เวลา 17:59:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507