ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 3.238.95.208
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 303     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเลขานุการ)   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารงานทั่วไป
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 16 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายอำพล บุญพินิช 17 ส.ค. 2564 เวลา 16:18:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
2 นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 18 ส.ค. 2564 เวลา 08:40:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวศิรประภา เปาวะนา 19 ส.ค. 2564 เวลา 09:33:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
4 นางสาวสุพัตตรา ราสา 19 ส.ค. 2564 เวลา 09:53:17 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
5 นายชวนาธร สมบัติหอม 19 ส.ค. 2564 เวลา 11:01:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
6 นางสาววิภาดา ลาริมาตย์ 19 ส.ค. 2564 เวลา 14:26:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
7 นายณัฐพล ศรีจันทร์ 19 ส.ค. 2564 เวลา 17:06:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
8 นายไชยา สอนไชยา 20 ส.ค. 2564 เวลา 10:32:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสาวณิชชยา สุตะภักดิ์ 20 ส.ค. 2564 เวลา 12:30:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ประสบการณ์ทำงาานในสถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่า3ปี
10 นายจีรวัฒน์ แก้วบุดตา 20 ส.ค. 2564 เวลา 16:25:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวกนกอร พาชอบ 22 ส.ค. 2564 เวลา 18:41:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา,ไม่ชำระค่าสมัคร
12 นางสาวศศินา นาคเสน 23 ส.ค. 2564 เวลา 13:11:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
13 นางศศิวิมล อรรคศรีวร 23 ส.ค. 2564 เวลา 13:45:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์ 23 ส.ค. 2564 เวลา 17:22:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นางสาวสุราลักษณ์ บุตรโท 25 ส.ค. 2564 เวลา 09:57:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นางสาวจุฑารัตน์ สุภาดี 25 ส.ค. 2564 เวลา 12:35:11 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507