ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 35.172.217.174
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 101     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : คณิตศาสตรศึกษา   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะครุศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 2 คน   จำนวนผู้สมัคร : 8 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายณัฐพงษ์ ชลุยรัตน์ 10 ต.ค. 2564 เวลา 20:34:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
2 นางวิจิตรา โสเพ็ง 11 ต.ค. 2564 เวลา 09:46:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายณัฐชตะ ใจตรง 11 ต.ค. 2564 เวลา 11:50:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.ตรี ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
4 นางสาวอรรจนีย์ ศรีธรรมศาสน์ 11 ต.ค. 2564 เวลา 12:06:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่มีหลักฐานคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ3.
5 นายเทพบุตร หาญมนตรี 12 ต.ค. 2564 เวลา 09:23:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่อัพโหลดวุฒิป.โท,ไม่อัพโหลดหลักฐานเฉพาะตำแหน่งข้อ 3 4 5
6 นางสาวเบญจลักษณ์ ภูสามารถ 12 ต.ค. 2564 เวลา 11:58:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่อัพโหลดหลักฐานเฉพาะตำแหน่งข้อ 3 4 5
7 นางสาวชมพู่ ลุนศักดิ์ 14 ต.ค. 2564 เวลา 11:44:14 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายรักเกียรติ ศรีสุนทร 15 ต.ค. 2564 เวลา 15:09:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507