ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 35.172.217.174
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 107     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : การโรงแรม   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 9 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวธารารัตน์ มหาพันธ์ 06 ต.ค. 2564 เวลา 19:07:09 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวชนกพร จักรชุม 07 ต.ค. 2564 เวลา 17:07:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.ตรีไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่มีหลักฐานเฉพาะตำแหน่งตามข้อ2.
3 นายอภิชาติ วิชัยกุล 11 ต.ค. 2564 เวลา 13:39:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหลักฐานเฉพาะตำแหน่ง่ตามข้อ 2.
4 นางสาวลิลลาลี ศิริวิไลเลิศอนันต์ 11 ต.ค. 2564 เวลา 14:59:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.เอกไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่แสดงวุฒิป.โท ป.ตรี
5 นายทรงสุข บุญทาวงค์ 12 ต.ค. 2564 เวลา 11:06:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่มีหลักฐานคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ2.
6 นายสิทธิชา ตองอบ 12 ต.ค. 2564 เวลา 13:27:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงวุฒิป.ตรี,ไม่มีหลักฐานเฉพาะตำแหน่งตามข้อ2.,ไม่ชำระค่าสมัคร
7 นางสาวนิภาภัทร เสือดารา 14 ต.ค. 2564 เวลา 23:17:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่มีหลักฐานคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ2.
8 นางสาวผุชรัตน์ บรรจง 15 ต.ค. 2564 เวลา 14:52:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
9 นายพรรษพล คำไล้ 18 ต.ค. 2564 เวลา 11:53:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่มีหลักฐานเฉพาะตำแหน่งตามข้อ 2.

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507